Jaarverslag 2011

Stichting Deborafonds
tot ondersteuning van het Chilenje Transit Home in Lusaka, Zambia (directie Ms Deborah Chibonga).
http://www.deborafonds.nl
ANBI
Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181
ING-bank 4263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht
Rabobank 3106.293.713 op naam van B.H.Bal e/o M.C.Bal-Nefkens te Loenen a/d Vecht

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
miekenefkens@kabelfoon.net
benbal@caiway.nl

3 maart 2012

Aan al onze donateurs en verdere helpers.

Allereerst een verdrietig verhaal. In juli kregen we een mail van een zekere Matijs Cooper in Den Haag, die wij niet kenden, maar die van een tante over onze Stichting te weten was gekomen, en donateur wilde worden. Bij navraag bleek die tante onze vriendin en donateur Liesbeth Weitjens te zijn, nog een middelbare schoolvriendin van Mieke. Tweede helft october kregen wij van de ene dag op de andere bericht van zijn overlijden, de 16de. Het bleek dat hij voor kanker werd behandeld en waarschijnlijk bezweken is aan de gevolgen van een vergissing bij deze behandeling. Hij was 41 jaar. Wij hebben hem slechts via de e-mail gekend. De hartelijke en spontane herkenning en erkenning van ons project door een ons onbekende, en zijn steun, ontroerden ons ook al voordat we wisten dat hij ziek was. Door deze ellendige ontknoping kunnen wij niet anders meer dan hem met warmte herdenken.

Verder ditmaal, naast kort verslag van onze activiteiten, en de daaruit voortvloeiende dankbetuiging, twee speciale onderwerpen: de reis naar Zambia en een eenmalige speciale actie.

Eerst de reis. Vorig jaar hebben we het voornemen aangekondigd om in de maand juni (qua klimaat het geschiktste moment) een weekje daarheen te gaan, met het doel, voor jullie interessante verhalen over en rond het weeshuis te vergaren. Ben en ons bestuurslid Nino wilden die trip ondernemen. Het is nog niet doorgegaan. Kort voor onze aankondiging bleek dat er in de zomer presidentsverkiezingen zouden worden gehouden. Zoe, onze contactpersoon, ontried ons toen te komen, omdat in de aanloop naar die verkiezing mocht worden gevreesd voor spanningen, waarbij vreemdelingen, zeker in een verre van kosmopolitische buurt als Chilenje, beter weg konden blijven. We hebben dat nog net in ons vorige jaarverslag kunnen rapporteren.

We hebben het plan een jaar uitgesteld. Inmiddels zijn die verkiezingen geweest, na hier en daar in het land inderdaad, gelukkig betrekkelijk kleinschalige, ongeregeldheden. Er is een vreedzame machtsoverdracht geweest waardoor het land trots is op zijn democratisch niveau (Zimbabwe en Congo zijn twee van de buurlanden); en Zoe heeft groen licht gegeven. We zullen bij haar logeren en kunnen haar auto gebruiken. Onze tickets zijn geboekt en betaald, dus het voornemen is nu ‘onomkeerbaar’. We hopen genoeg verhalen te verzamelen om jullie weer een paar jaar op iets meer te kunnen onthalen dan de kale feiten. Wie van jullie vragen aan ons of aan Deborah heeft die we kunnen meenemen op die reis, is welkom: gebruik een van onze mailadressen, hierboven vermeld.

Dit is ons achtste jaarverslag. We zijn blij dat we het zo trouw hebben volgehouden, en bedanken jullie dat je onze trouw hebt gedeeld, en het Transit Home zijn blijven steunen. Wij hebben onverminderd het gevoel dat je zo’n voorbeeldige kleine organisatie niet in de steek wilt laten als je ze eenmaal bent gaan steunen. Blijkbaar hebben jullie dat ook. Het is lastig om dank uit te spreken zonder zelf het gevoel te hebben dat je cliché-woordjes opdist. We kunnen alleen maar zeggen dat we die dankbaarheid werkelijk en zwaar voelen, en dat het voor ons een voorrecht is om deze activiteit met jullie hulp te kunnen voortzetten.

Bij name spreken we onze dank uit aan Mr J.J.Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster te Loosdrecht, die, voor de achtste keer, ons financieel verslag belangeloos voor ons hebben opgesteld. De cijfers vinden jullie aan het eind van dit verhaal. De originele jaarrekening, en alle bankafschriften en verzendbonnen zijn en blijven uiteraard voor ieder van jullie bij ons thuis ter inzage,

Evenzeer bedanken we bij name Willem de Groot, die onze website, vorig jaar door hem vernieuwd, heeft onderhouden en in stand gehouden. Het adres staat hierboven. In de balk onder de openingsfoto kun je filmpjes of foto’s kiezen, en je ziet rechts direct de jaarverslagen die je kunt aanklikken als je nog iets wilt nagaan of als je anderen erop wilt attenderen.

Onze activiteiten van het afgelopen jaar zijn gauw verteld. We hebben evenals voorgaande jaren 6 keer, dus elke twee maanden, 800 euro kunnen overmaken, die door Zoe zijn geïncasseerd en aan Deborah overhandigd. De ene keer is dat geld gebruikt voor lopende kosten, de andere keer voor dringende reparaties. Zoals bij voorbeeld door Zoe aan ons gerapporteerd op 6 oktober:

She promised to use the money to work on the
drainage as you might be aware the rains have
started, earlier than expected this year, so people
are putting some meausures into place. She said the
drainage is blocked and part of the money will go
towards that and also getting food for the children.

Verder hebben we, steeds ca 2 weken voor zo’n overboeking,
6 keer twee dozen met kleren, schoenen, wat speelgoed, en wat Engelstalige kinderboeken, naar Zoe gestuurd, die ze dan tegelijk met het geld heeft ontvangen en afgeleverd.

Tenslotte hebben we een aantal keer speciale giften overgemaakt naar onze speciale “spaarrekening ten behoeve van een groter huis”. In de cijfers hier aan het eind zie je dat het saldo van die rekening dit jaar is toegenomen tot bijna de helft van het beoogde bedrag van 15 duizend euro (20 duizend US dollar). In werkelijkheid mag je hier nog 1800 euro bij optellen, die we pas na de jaarwisseling hebben kunnen omboeken, en zijn we dus al een aardig eind op weg in de tweede helft van het beoogde bedrag. Over deze spaarpot zo meteen meer. Een van de dingen die Nino en Ben van de zomer willen doen is diepgaand overleggen met Zoe over het aanwerven van een vertrouwenspersoon die als het zo ver is ter plaatse de aankoop van het grotere pand kan en wil begeleiden.

Dit leidt tot ons laatste onderwerp, de al genoemde speciale actie. Vorig jaar meldden we dat ideeën voor manieren om de spaarpot voor het grotere huis verder te vullen meer dan welkom zouden zijn. Nu zijn onze bestuursleden Eva en Nino Niën (zus en broer) met een voorstel gekomen waar we graag op in zijn gegaan. Het wordt uit de doeken gedaan in de brief die hier apart bij gaat, en die we ook aan andere relaties dan jullie sturen, vandaar het aparte papier.

Wat betreft onze reguliere verslaglegging nog dit. We hebben nog steeds genoeg kleding en schoenen in voorraad om de dozen tot en met dit jaar mee te vullen. Wel blijven uiterst welkom niet te grote knuffels, oude lego, knotten wol, (nieuwe) zuigflessen met spenen, en, vooral, Engelstalige kinderboeken.

Dat was het. Volgend jaar naar verwachting weer wat meer interessants over het weeshuis zelf. De bijlage met de cijfers volgen hieronder.

Een hartelijke groet van

Ben en Mieke

Bijlage: Accountantsverslag en Jaarrekening (samenvatting)

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2011.
Activa: liquide middelen 11.508 (31-12-2010: 7.442)
Passiva: vermogen 11.508 (31-12-2010: 7.442)
2. Winst- en verliesrekening 2011
Netto omzet: 8.732 (2010: 6.972)
Kosten 4.801 (2010: 4.800)
Bedrijfsresultaat 3.931 (2010: 2.172 Financiële baten en lasten 135 (2010:106)
Resultaat 4.066 (2010: 2.278)

Toelichting op de activa
Liquide middelen: Rabobank 2.554 (31-12-2010: 952)
ING Bank 1.531 (31-12-2010: 765)
ING Bank Spaarrekening 7.423 (31-12-2010: 5.725)

Totaal 11.508 (31-12-2009: 7.442)

Toelichting op de passiva
Stand per 1 januari 7.442 (2010: 5.164)
Resultaatbestemming boekjaar 4.066 (2010: 2.278)
Stand per 31 december 11.508 (2010: 7.442)

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 31/12/10 951,65
in (giften) 1975
in (rente) 27,57
in (van ING-rekening) 0
uit (naar ING-rekening) 400
saldo Rabobankrekening 31/12/11 2554,22

saldo ING-rekening) 31/12/10 765,14
in (giften) 6757
in (rente) 0
in tbv kosten ING-rekening en KvK) 78,49
in (van Rabobankrekening) 400
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4800
uit (kosten ING-rekening + KvK) 98,41
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis”) 1571
saldo ING-rekening, voorheen Postbankrekening 31/12/11 1531,22

saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2010 5724,91
in (rente) 127,13
in (van ING rekening) 1571
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2011 7423,04

Advertentie

Jaarverslag 2010

Stichting Deborafonds
tot ondersteuning van het Chilenje Transit Home te Lusaka, Zambia
(directie Ms Deborah Chibonga).
http://www.deborafonds.nl
ANBI
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181
ING-bank (voorheen Postbank) 4263322 ten name van
Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht
Rabobank 3106.293.713 op naam van B.H.Bal e/o M.C.Bal-Nefkens te Loenen a/d Vecht

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
benbal@caiway.nl

26 januari 2011

Aan al onze donateurs en verdere helpers.

De afgelopen drie jaar hebben we in deze jaarverslagen in drie afleveringen het interview afgedrukt dat Ben met Zoe, onze tussenpersoon, had tijdens haar bezoek aan ons in december 2007. Het is na te lezen op de website, waarover hieronder meer. Omdat deze stof nu op is, hebben we een nieuw plan opgevat om aan interessante verhalen te komen over en rondom ‘ons’ weeshuis. We hebben het al eens eerder genoemd, maar het wordt nu menens.

Tot nog toe hebben we nooit naar Zambia willen reizen, ook omdat dat voor ons een prijzig ondernemen is, maar vooral uit een zekere gêne om daar als postkoloniale blanke weldoeners te gaan rondlopen. Om de genoemde reden hebben we ons nu maar eens over deze bezwaren heen gezet. Niet wij samen, maar Ben en ons bestuurslid Nino, die immers samen met zijn zus Eva zich bereid verklaard heeft om dit werk in de toekomst, mochten wij te oud worden, van ons over te nemen, gaan een weekje naar Lusaka en Chilenje, met het doel, zoveel mogelijk indrukken op te doen van het huis, de township, de stad, het land, Deborah, de assistentes, en bovenal de kinderen om wie het te doen is, zodat we over dat alles weer aan jullie kunnen rapporteren.

Een eerste interessant detail trad meteen al aan het licht toen we dit plan bespraken met Zoe, die ons afgelopen zomer opnieuw bezocht heeft. We spraken de wens uit om ook eens in het weeshuis te kunnen overnachten, gewoon op een kampeermatrasje op de vloer, om mee te maken wat er ook ’s nachts, met gemiddeld zestien kinderen in een vierkamerhuis, allemaal gebeurt. Zoe zei dat dat geen uitvoerbaar plan was. Als gezien wordt dat twee blanke mannen daar overnachten, is de kans op gewelddadig bezoek ongeveer honderd procent: blank = geld.

Niettemin is het plan langzamerhand gerijpt om zo’n reis, ook zonder overnachting in het weeshuis, a.s. juni te gaan maken. Dat is een geschikt moment omdat het hete seizoen dan voorbij is (onze winter is immers hun zomer), en het regenseizoen nog net niet begonnen. We zijn al doende met de vaccinaties, en we waren net toe aan eerste studie van de visa en de dienstregelingen van de luchtvaartmaatschappijen, toen ons op 28 december de volgende mail bereikte van Zoe.

Dear Ben,

Sorry for the late response, we have been undergoing some training on the upcoming elections. I forgot that next year is our general elections and there is great fear of there being violence, especially that all our recent by-elections have been marred by violence. The dates you have proposed are fine for now, but I need to keep you updated on the situation here as we enter next year… its rumored that we might have elections during that time as government is trying to catch the opposition unaware, since most of our elections are held between October and November, but I will let you know.

My fear for now is that the orphanage is in a high risk area… the last thing people in
that community will want to see are two white people in their neighborhood at the
time of campaigns, they might mistake you for spies or something lol *)

So let’s keep in touch and once in a while take time to check these websites;
http://www.lusakatimes.com or http://www.zambianwatchdog.com or http://www.postzambia.com They will give you a clear picture of what’s going on in Zambia.

Our greatest fear currently is that this is the last chance for the largest opposition
leader Michael Sata to fight for presidency, afterwards he will be too old to stand and a lot of people seem to like him. He is currently in a pact with another big opposition political party although things don’t seem to be moving as smoothly as they should. But the need to select the pact president which they hope to do sometime next year, and this also depending on who is picked is a recipe for violence.

Otherwise I look forward to seeing you in Zambia next year, lets communicate on
progress. Love to Mieke and everyone…
Merry Christmas and a Prosperous New Year!!

*) lol (net boven het midden van deze tekst) betekent laugh out loud. Intussen is duidelijk dat het nog niet zo zeker is dat onze trip dit jaar kan.

Wat wel zeker is, is dat we hieronder inzicht geven in de financiën. Aan het eind vind je zoals altijd een samenvatting van het accountantsrapport en de jaarrekening, gevolgd door de door ons geleverde cijfers waar die op gebaseerd zijn. Mr J.J.Slof AA/FB te Loosdrecht heeft voor de zevende keer met zijn medewerkers dit financieel jaarverslag belangeloos voor ons opgesteld, waarvoor wij onze grote dank uitspreken. Datzelfde doen we hier jegens Willem de Groot, die niet alleen opnieuw onze website heeft onderhouden en in stand gehouden, maar deze ook zojuist door een nieuwe heeft vervangen. We hebben naar de oude vaak kunnen verwijzen, en weten al niet goed meer wat we zonder zouden moeten. De nieuwe is nog simpeler en nog mooier. In de balk onder de openingsfoto kun je filmpjes of foto’s kiezen, en je ziet rechts direct de jaarverslagen die je kunt aanklikken.

Op het stuk van andere dan financiële hulp noemen we ons bestuurslid Martha de Vreeze die naast veel meer ook schitterende knuffels heeft geleverd, evenals Tamara Marconi en Maria Olieslagers. Erg mooi werk hebben we ook ondervonden van ons bestuurslid Eva Tjon-A-Joe en van onze zus Irene Bal, die een aantal eenmalige donateurs hebben gevonden.

Alle bankafschriften, en de originele jaarrekening, zijn en blijven voor ieder bij ons ter inzage. Het belangrijkste feit is, dat we opnieuw elke twee maanden 800 euro hebben kunnen overmaken, die door Zoe aan Deborah ter hand zijn gesteld, zij het omgewisseld in kwatcha. Het tweede feit is, dat we opnieuw elke twee maanden twee dozen met schoeisel, kleding, wat knuffels, en wat Engelstalige kinderboeken hebben gestuurd, eveneens door Zoe bezorgd.

Met enige nadruk vermelden we ons derde feit. Twee jaar geleden zijn we begonnen met geld opzij te zetten in een aparte spaarpot met het doel vijftienduizend euro (althans 20.000 US dollar) te sparen voor de aankoop van een groter huis voor het Transit Home. Dit plan rees toen we beseften dat voor dit bedrag een groter huis dan het bestaande vierkamerwoninkje, inclusief stromend water en electrische verwarming in hetzelfde township te kopen of te bouwen zou zijn, en hoezeer dat, met meestal circa zestien en soms ook ineens veel meer kinderen, geen overbodige luxe zou zijn.

Tot april 2010 stond dat opzij gezette geld op een deposito-rekening bij de ASN. Toen die verviel bleek dat een vervolg bijna geen rente meer zou opbrengen, en hebben we het saldo ondergebracht in een nieuwe Spaarrekening die gekoppeld is aan onze Zakelijke Rekening-Courant bij de ING (voorheen postbank), die nog wel rente geeft. Het derde feit is nu, dat dat saldo door een aantal aparte giften dit jaar flink is gegroeid. In de cijfers hier aan het eind zie je dat het saldo op 31 december 2010 was toegenomen tot 5724,91 euro. In feite is er na de jaarwisseling nog bijgekomen, en bedraagt het op het moment van schrijven 6649,36 euro. We zijn dus goed op weg naar de eerste helft van het streefbedrag. Wie ideeën heeft voor het vervolg is ontzaggelijk welkom.

Ook welkom blijven vooral: niet te omvangrijke knuffels, Engelstalige kinderboeken, knotten wol en (nieuwe) zuigflessen met spenen. Schoenen en kleding hebben we nog voorlopig voldoende in voorraad. Met name van tweedehands Engelstalige kinderboeken zou Ben graag een koffervol meenemen als hij daarheen reist. Zie ten tweeden male een recent mailtje van Zoe.

During my last visit I noticed that the children have over the years looked healthier, cleaner (because they no longer wear torn dirty clothes) and happier. In fact my last visit there I found the oldest of the orphans reading one of your books to four other small kids. This is something that I consider to be new as compared to as when I started making your donations. I will make sure I take pictures this time round when I deliver your next donation.

Als het gaat om kinderen kansen geven in het leven, is lezen en voorlezen, in al zijn eenvoud, toch wel een heel centraal ding.

We willen voor één keer wel opbiechten dat van alles wat we voor dit projekt doen het vervaardigen van de financiële gegevens van het boekjaar voor ons met stip het vervelendste werkje is. Toch loont het rijkelijk in de vorm van ontroering, doordat je aanloopt tegen de enorme trouw waarmee jullie allen zijn blijven steunen. Doordat je aanloopt tegen allerlei soorten eenmalige giften naar aanleiding van allerlei soorten gelegenheden. Tegen fantastische jaarlijkse giften. Tegen de basis van het hele projekt, de niet-aflatende maandelijkse bijdragen van zovelen. Dit jaar is niemand van dezen daarmee gestopt, wat voorheen toch af en toe echt wel voorkwam, om allerlei volstrekt begrijpelijke en volstrekt eerbare redenen. Dank jullie wel.

Bij haar bezoek afgelopen zomer heeft Zoe kennis gemaakt met Nino en Eva, en heeft ze ons vele fascinerende verhalen verteld over haar familie en over het land, die deze keer moeilijk weer te geven zijn doordat we ze niet hebben opgenomen: de gesprekken waren informeel en onvoorbereid. Op de voorgenomen reis zal dit eens heel anders aangepakt worden.

Zoe rapporteert niet elke keer in detail. Des te treffender vinden we de keren dat ze dat wel doet. Hier tot slot een voorbeeldje, uit een mail van 7 juni.

I took the money to Deborah, she was very grateful and sends God’s blessings!! Its
getting cold here and due to this change of whether we have a flu and cough going
around and measles too. So she hopes to use the money to vaccinate the kids from
measles and also treat the few who are down with the flu and cough. She also wants to
get more heaters and duvets for the house. Thanks for everything you continue doing.

Sta ons toe die laatste zin over te nemen en tot jullie te richten. Voor de bijlage met de cijfers zie hieronder en op de volgende bladzijde. Een hartelijke groet van

Ben en Mieke.

Bijlage: Accountantsrapport en Jaarrekening (samenvatting)

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2010. Activa: liquide middelen 7.442 (31-12-2009: 5.164)
Passiva: vermogen 7.442 (31-12-2008: 5.164)
2. Winst- en verliesrekening 2009 Netto omzet: 6.972 (2009: 5.837)
Kosten 4.800 (2009: 4.899)
Bedrijfsresultaat 2.172 (2009: 938)
Financiële baten en lasten 106 (2009:150)
Resultaat 2.278 (2009: 1.088)

Toelichting op de activa Liquide middelen: Rabobank 952 (31-12-2009: 1.881)
ING Bank (voorheen Postbank)765 (31-12-2009: 670)
Deposito ASN bank – (31-12-2009: 2.613)
ING Bank Spaarrekening 5.725 (31-12-2009: -)
Totaal 7.442 (31-12-2009: 5.164)

Toelichting op de passiva Stand per 1 januari 5.164 (2009: 4.067)
Resultaatbestemming boekjaar2.278 (2009: 1.088)
Stand per 31 december 7.442 (2009: 5.164)

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 31/12/09 1880,67
in (giften) 1640
in (rente) 30,98
in (van Postbankrekening) 0
uit (naar Postbankrekening, thans ING-rekening) 2600
saldo Rabobankrekening 31/12/10 951,65

saldo Postbankrekening, thans ING-rekening) 31/12/09 669,62
in (giften) 5332,87
in (rente) 0
in (tbv kosten ING-rekening en KvK) 31,18
in (van Rabobankrekening) 2600
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4800
uit (kosten ING-rekening + KvK) 47,56
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis”) 3020,97
saldo ING-rekening, voorheen Postbankrekening 31/12/10 765,14

saldo Depositorekening ASN “Fonds voor groter huis” 31/12/09 2612,5
in depositorente 91,44
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 9/4/2010 2703,94
saldo Depositorekening ASN “Fonds voor groter huis” 9/4/2010 0

saldo Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 9/4/2010 0
in (van Depositorekening ASN “Fonds voor groter huis”) 2703,94
in (van ING rekening) 3020,97
saldo Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2010 5724,91