Jaarverslag 2015

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home,

79 Chiyele Road, Chilenje South, Lusaka, Zambia

http://www.deborafonds.nl

ANBI nr 816808259 – Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181

ING-bank NL67INGB0004263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht.

 

Ben en Mieke Bal-Nefkens

Dorpsstraat 79

3632 AS Loenen a/d Vecht, 0294-23.38.70

miekenefkens@kabelfoon.net, benbal@caiway.nl

 

14 februari 2016

 

Aan al onze donateurs en aan al onze verdere helpers.

 

Allereerst een voor ons ellendig bericht. Op 20 oktober is Henk Hählen overleden. Henk was, met zijn Elly, van meet af aan een trouwe en royale donateur. Nog beter hebben wij hem gekend als van alle schoolleiders met wie wij als docenten hebben gewerkt met kop en schouders de kampioen: in onze beleving combineerde hij enorme deskundigheid met enorm enthousiasme en enorme hartelijkheid.

 

Dan is dit ons dertiende jaarverslag. Het zakelijke gedeelte is vrijwel eentonig gelijk aan dat van vorige jaren. Het verhalende gedeelte met de foto’s op de website ging in het verslag over 2012 over de toenmalige weeshuismoeder, 2013 over het huis, vorig jaar over het hoofdonderwerp de kinderen, en deze keer over de organisatie van en achter het huis.

 

We zullen citeren uit het huidige officiële beschrijvings-papier, en putten uit onze eigen indrukken en ervaringen. Filmpjes zijn er dit keer niet bij, wel foto’s.

 

Voor de gewaardeerde digitaal minder volleerden onder ons volgt hier nog even de gebruiksaanwijzing van de website. http://www.deborafonds.nl leidt tot een groot aantal meldingen, waarvan alleen de eerste ertoe doet. In het zwarte balkje onder de openingsfoto klik je vervolgens dubbel op Foto’s. Een enkele klik op een foto geeft groot beeld. Links en rechts staan dan pijlen waarmee je naar de volgende of vorige komt. Wil je terug naar het overzicht van de foto’s in het klein: de Esc-toets op je toetsenbord.

 

Vooraf

 

Hou je even vast: zoals je aan het bijgevoegde losse stuk al zult hebben gezien, is dit dertiende jaarverslag ons laatste. Wij blijven lid van het stichtingsbestuur, en blijven onze opvolgers terzijde staan waar en zolang zij dit wensen. Wij zijn nu 73 en 72, en we voelen ons een beetje oud en moe worden voor het werk dat hieraan te pas komt. Daarom zijn we enorm blij en dankbaar dat we twee mensen hebben gevonden die onze taken als voorzitter en secretaris-penningmeester van de stichting kunnen en willen overnemen.

 

Marie-Louise van Kleef is een heel oude en goede vriendin, met haar man Steven Broers samen donateurs van het eerste uur. Steven is bovendien al lang geleden toegetreden tot ons stichtingsbestuur. Als er één stel mensen is aan wie wij dit toevertrouwen, zijn zij het. Aan hun antecedenten zie je dat qua competentie de zaak er alleen maar flink op vooruit gaat. Wat de contacten met Lusaka betreft: Marie-Louise heeft toen zij 16 was een blauwe maandag Ben als leraar Engels gehad, dus je snapt wel hoe vloeiend zij in die taal moet zijn. Met het oog op de jaarverslagen kunnen wij getuigen dat zij een meer dan vaardige pen heeft. Dit is ons bekend onder meer uit de tijd dat haar kinderen op dezelfde middelbare school zaten, en zij geregeld prachtige verhalen in de ouderkrant schreef.

 

Overigens: voor jullie als donateurs maakt deze overgang geen verschil: de rekening bij de ING staat op naam van de Stichting.

 

Administratie

 

Dan de organisatie. Om te beginnen treft de zorgvuldige administratie. Een willekeurig serietje voorbeelden hebben we gefotografeerd toen we daar waren, en zetten we dit jaar op de website. Dat zijn de eerste vier nieuwe foto’s. Een daarvan hebben we vorig jaar al laten zien, en toen hebben we ook verteld wat ons direct hieraan opviel, namelijk hoe treffend deze administratie lijkt op die van Nederlandse weeshuizen in vroegere eeuwen. In de vijfde foto zie je daarvan een voorbeeld. Daarin viel ons op de linker pagina de zevende naam van onderen speciaal op.

 

Door familie-omstandigheden zijn wij toevallig nogal goed bekend met het Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis in de jaren rond 1816. De noodzaak van zulke instellingen was toen en hier dezelfde als nu en daar: grote armoede bij de bevolking leidde tot veel vondelingen en veel kindermishandeling. Treffend zijn de verschillen: de aantallen die dit Amsterdamse weeshuis bevolkten waren enorm veel hoger, en de sterfte ook, in aantallen, en ook in percentages. Dat laatste is te zien in de kolom Dood rechts in de vijfde nieuwe foto. Treffend is ook de gelijkenis van de professionele indruk die de beide boekhoudingen maken.

 

Voor de aardigheid voegen we nog twee foto’s toe met maaltijdenroosters, het eerste van 10 juni 2012 in Lusaka, het tweede van 18 januari 1816 in Amsterdam. Ook hier weer die verrassende gelijkenis.

 

Toen Ben daar was werd hem gevraagd hoe de situatie in Nederland was met betrekking tot weeshuizen, hetgeen hem een mond vol tanden bezorgde. Inmiddels blijkt, dat er in Nederland geen weeshuizen meer bestaan. Wezen en vondelingen vallen onder het gezag van de gemeente, die ze plaatst bij pleeggezinnen of gezinshuizen. De bevoegdheid om een achternaamloze vondeling van een naam te voorzien, die destijds bij de bestuurders van de weeshuizen berustte, ligt nu bij de burgemeester.

 

Toen wij dit, al schrijvende aan dit jaarverslag, doorgaven aan de vragensteller van toen, Veronica Machungwa, een bestuurslid van de organisatie, en zelf trouwens accountant van beroep, kwam een antwoord dat jullie allen betreft, en hier thuis hoort:

Thanks Ben and most grateful that you could remember my question of 3 years ago. Its nice to note that you have no more orphanages i look forward to the day we will have no orphanages in the country.

That is just a wish though: with our non-existent welfare system and broken-down extended family system we cant hope to wipe them out. Thanks for your unfailing help Ben, i can not thank you enough. Veronica.

Ten overvloede lichten we hierbij nog even toe dat ‘ons’ weeshuis bevolkt wordt door vondelingen, mishandelde en misbruikte kinderen, en bij voorbeeld kinderen afkomstig uit gezinnen waar het gezinshoofd, na de dood van beide ouders, zelf een kind is. Zambia, al is het er sociaal en politiek enorm veel beter aan toe dan omringende landen als Zimbabwe, Rwanda, Burundi, Congo en Malawi, is toch nog altijd zo ongeveer het epicentrum van de wereld-aids-epidemie.

Organisatie

 

Van de Child Care and Adoption Society of Zambia hebben we na ons bezoek drie jaar geleden het toenmalige officiële beschrijvingspapier meegestuurd met het jaarverslag. Daarin was onder veel meer te lezen dat de Society samenwerkt met het Department of Social Welfare, de Police Victim Support Unit en de Child Protection Unit. Ook lazen we daarin dat de meeste kinderen die, veelal via deze instanties, in de weeshuizen van de Society terecht komen, in slechte gezondheid verkeren en zwaar ondervoed zijn. Al deze dingen zijn natuurlijk nog niet veranderd.

 

Wat enigszins is veranderd sindsdien is de structuur van de organisatie. Deze is formeler geworden. De Society is overigens gesticht bij wet van 1956, 8 jaar voordat Zambia onafhankelijk werd. Aan het hoofd staat nu een jaarlijkse Algemene Vergadering, die een Nationaal Bestuur benoemt, waar de beide actieve afdelingen onder vallen, die van Ndola, en de onze, van Lusaka. Leden van deze Algemene Vergadering zijn leden van de afdelingen, uit alle geledingen van de algemene bevolking, onder wie juristen, accountants en medici.

 

Momenteel wordt geprobeerd, de overige afdelingen van de in principe nationale organisatie, die in sluimer waren geraakt, tot nieuw leven te wekken. Mede daartoe is een Nationaal Secretariaat opgericht. Onze huidige weeshuismoeder van het Chilenje Transient Home, Rosina Kapilikisha, is Executive Secretary van dit Secretariaat, en is in dienst van het Nationale Bestuur. Zij wordt bijgestaan door een Project Officer, Louis Mwewa, die ons aan deze inlichtingen heeft geholpen. Rosina heeft nu wel veel verantwoordelijkheden, zie haar mailtje van 8 december:

 

Am sorry i have not been a good communicator this year i have like three departments

to co-ordinate, National Office, Inter-country Adoption and Chilenje Transient Home

which is doing very well, we will send you photos of the children.

 

Rosina en Louis doen voor de afdeling, alias ons weeshuis, onder andere training, fundraising, child assessment, referral systems, administrative preparation of reports, child reintegration, placement. Daarnaast is er een Child Care Officer, die in dienst is van de afdeling en de dagelijkse gang van zaken in het huis verzorgt, samen met mothers, de assistenten, en bijgestaan door vrijwilligers. De foto’s die Rosina belooft zijn op dit moment nog niet binnen.

 

Financiën

 

Volgens Louis’ laatste gegevens bedragen de totale inkomsten van het Chilenje Transient Home momenteel ongeveer ter waarde van US dollar 17.500, en de uitgaven voor voedsel, onderhoud van het huis, medische zorg en schoolgeld ongeveer 12.857, waarbij dan niet zijn inbegrepen reiskosten, papier en drukwerk, personeelskosten en kleding.

 

Onze jaarlijkse bijdrage van zesmaal 800 euro is dus van reële waarde voor hen: een euro is momenteel ongeveer 1,1 dollar waard, en dat betekent dat onze bijdrage ongeveer 5280 dollar waard is, ofwel bijna een derde deel van hun begroting.

 

Verdere hulp

 

We kunnen hier iets concreter dan voorheen vertellen welke instanties, personen, bedrijven, en organisaties, het huis, financieel en/of materieel, ondersteunen. In de volgorde waarin Louis het opsomde: Marsh, een accountantsbureau, ZAMBEEF, een vleesbedrijf, de Stadsbakkerij van Lusaka, de Katholieke vrouwenbond, de Pinkstergemeente, individuele leden van de Society die zowel materieel als financieel steunen, het Nationale Kantoor van de Society, en het Government Department of Social Welfare.

 

Daarnaast zijn er incidentele inkomstenbronnen zoals golftoernooien, door leden georganiseerde tuinfeesten, en bijdragen in administratiekosten van het Nationale Kantoor.

 

Het huis

 

Het huis is geschonken door de gemeenteraad van Lusaka, en de afdeling betaalt alleen de jaarlijkse onroerend goed-belasting die alle huiseigenaren betalen.

 

Netwerk

 

Het Chilenje Transient Home onderhoudt uitstekende relaties met andere weeshuizen en met het stadsbestuur en regeringsinstanties. Daardoor is steeds weer ondersteuning te vinden. Bij voorbeeld zitten er nu drie kinderen in het voortgezet onderwijs waarvan één intern, door de organisatie betaald, en twee voor wie het schoolgeld wordt betaald door de regering. Zo komen wij vanzelf terecht bij ons saaiste gedeelte.

 

Zakelijk jaarverslag

 

Ook dit afgelopen jaar hebben we weer zesmaal 800 euro kunnen overmaken, en zesmaal twee dozen met kleding en schoenen, met de toevoeging van af en toe wat Engelstalige kinderboeken en wat knuffels en andere speeltjes. Het belang van met name dat geld is in het bovenstaande duidelijk genoeg geworden; en als wij jullie daarvoor dankbaar zijn is dat namens velen daarginds.

 

Bij naam willen we in dit verband opnieuw Martha de Vreeze noemen, die weer een grandioze portie schoenen heeft gekregen van de firma Beukeboom in Eemnes; Willem de Groot en diens medewerker Michael Maas, die ons ieder jaar helpen bij het onderhoud en het aanvullen van onze website, evenals Geert Bal die de nieuwe foto’s alsmede dit jaarverslag op de website heeft geplaatst; en vooral ook Mr J.J. Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster in Loosdrecht, die opnieuw belangeloos ons financieel verslag hebben opgesteld. Je vindt dit op de laatste bladzijde hieronder.

 

Het grotere huis

 

Het werk hieraan verloopt niet zeer snel. Twee jaar geleden vertelden we dat een terrein door de stad aan de stichting was geschonken, met de hulp dan de toenmalige first lady Mrs Maureen Mwanawasa.Vorig jaar kondigden we aan dat er allereerst gewerkt zou gaan worden aan de omheining van het terrein. Op 25 maart hebben we 1.137,50 euro overgemaakt, zijnde de helft van het geraamde bedrag, als aanbetaling.

 

Sindsdien heeft men veel werk gehad aan het verwijderen van de hopen stenen die zich op het terrein bevonden. Uiteindelijk is in januari het hek om het hele terrein heen voltooid; zie de laatste twee foto’s op onze website. Nu moet er nog een toegang worden aangebracht. Graag halen we Rosina over dit project nog aan:

 

Before your support the plot was almost turned into a dumping site, and it was life

threatening for the community around. Many times CCASZ board members and staff

were caught in scuffles with land grabbers who were almost getting the piece of land

away. We are so grateful that with your support for us to fence the place the land is now

fully secured.

 

I would like to mention to you that board members also played a big role in putting

materials together especially Veronica Machungwa did a lot of running around and to

oversee the project.

 

Please convey our gratitude to your partners for the great job they have done in helping

us to secure the land.

 

Over Veronica’s rol citeren we nog haarzelf:

 

So relieved that it finally happened though I had to step in and bulldoze my way to get

the work done but it’s  done.

 

Inmiddels hebben we van Rosina bericht ontvangen over de kosten van het toegangshek en het precieze resterende bedrag voor de voltooide bouw van het hek. In totaal hebben we voor deze twee dingen 1200 euro overgemaakt uit onze spaarrekening voor dit doel. Maar die overboeking zal pas verschijnen op de jaarafrekening 2016.

 

Het terrein is gelegen in de wijk Chalala, niet ver van Chilenje South. De precieze adres-naam zijn we nog aan het uitpuzzelen, dus je zult nog even moeten wachten met Google Earth.

 

Tenslotte

 

Wij danken jullie uit de grond van ons hart voor het vertrouwen en de trouw, en we hopen niet minder serieus dat jullie allen die op Marie-Louise en Steven zult weten over te plaatsen. Wij blijven te allen tijde voor ieder soort vraag of inlichting bereikbaar, bij voorbeeld via onze mailadressen hier boven. Ook komt er geen wijziging in onze 100%-garantie die inhoudt, dat van jullie giften 100% in handen komt van het weeshuis, met aftrek alleen van de kosten van de overboeking. Alle andere kosten dragen wij zelf bij. De komende maanden gaan we de zaak overdragen, en met de mensen in Lusaka zijn we al in correspondentie over deze wijziging.

 

Op onze laatste bladzijde volgt zoals altijd de bijlage met onze jaarcijfers. Alle bankafschriften en nota’s blijven te allen tijde ter inzage voor ieder die dat wenst.

 

Een nóg hartelijker groet dan voorheen,

Ben en Mieke.

 

Bijlage: Accountantsverslag en jaarrekening (samenvatting)

 

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

 

NB: dit verslag ziet er eenvoudiger uit dan in voorgaande jaren. Dat komt doordat de Rabo-rekening van de stichting in 2014 is opgeheven en daardoor hier niet meer voorkomt.

 

1.Balans per 31 december 2015   Activa: liquide middelen                        18.682

(31-12-2014: 18.756)

Passiva: vermogen                         18.682

(31-12-2014: 18.756)

2.Winst- en verliesrekening 2015 Ingekomen donaties/giften            5.745 (2014: 3.985)

Kosten: uitgegeven dona            ties            5.938 (2014: 4.800)

Bedrijfsresultaat                                       -193 (2014: -815)

Financiële baten en lasten                 119 (2014: 197)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-74 (2014: -618)

Resultaat                                                       -74 (2014: -618)

 

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Liquide middelen ING Bank               2.320 (2014: 1.375)

Idem ING Bank Spaarrekening            16.326 (2014: 17.381)

Totaal activa                                    18.682 (2014: 18.756)

 

Overige reserves                                Stand per 1 januari                         18.756 (2014: 19.374)

Resultaatbestemming boekjaar                    -74 (2014: -618)

Stand per 32 december                        18.682 (2014: 18.756)

 

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het

overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop de bovenstaande samenvatting van de

stukken is gebaseerd.

 

saldo ING-rekening 01/01/2015 1374,92
in (giften) 5745
in (rente) 0
in (door ons betaalde kosten ING-rekening + KvK vanwege de 100% garantie) 100,2
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4800
uit (kosten ING-rekening + KvK) 100,2
saldo ING-rekening 31/12/2015 2319,92
   
saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 01/01/2015 17381,31
in (rente) 118,53
uit (overgemaakt naar Chilenje) 1137,5
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2015 16362,34

 

 

Advertentie

Jaarverslag 2014

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home,

79 Chiyele Road, Chilenje South, Lusaka, Zambia

http://www.deborafonds.nl

ANBI nr 816808259 – Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181

ING-bank NL67INGB0004263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht

 

Ben en Mieke Bal-Nefkens

Dorpsstraat 79

3632 AS Loenen a/d Vecht, 0294-23.38.70

miekenefkens@kabelfoon.net, benbal@caiway.nl

 

14 februari 2015

 

Aan al onze donateurs en al onze verdere helpers.

Dit wordt, als we goed tellen, ons twaalfde jaarverslag. Het is onze gewoonte geworden om de aandacht te verdelen tussen aan de ene kant het zakelijke deel, en aan de andere kant nieuwtjes en andere naar wij hopen interessante verhalen.

Voor die verhalen putten wij sinds de reis die Nino en Ben in 2012 naar Lusaka maakten uit de aantekeningen van die reis en, voor de website, de foto’s en filmpjes die zij in die week wisten te maken. De vorige twee keer hebben we het gehad over de toenmalige weeshuismoeder, en over het huis. Dit keer komt in dit vervolgverhaal eindelijk het hoofd-onderwerp aan bod: de kinderen. Voor volgende keren hebben we nog in petto de organisatie, de buurt en de stad, het land, en onze reis en ons verblijf.

 

Grote gebeurtenissen

Op 25 oktober vierde Zambia zijn vijftigjarig bestaan als onafhankelijke republiek. Dit gouden jubileum is extra feestelijk omdat het land al die tijd vreedzaam en democratisch is geweest en gebleven. Zeker in vergelijking met buurlanden Zaïre, Rwanda en Zimbabwe is dat geen geringe prestatie, waar men dan ook bewust trots op is. Verderop meer over dit jubileum en wat het voor ons weeshuis heeft betekend.

Op 28 oktober overleed in een ziekenhuis in Londen de president van Zambia Michael Sata. Een vreemde schaduw over het grote feest, ook al kwam het niet onverwachts. De dag daarna werd, in afwachting van nieuwe verkiezingen, de interim-president geïnstalleerd. Deze Dr Guy Scott is, tot aan de verkiezingen op 20 januari, het eerste witte staatshoofd in niet-Arabisch Afrika geweest sinds F.W. de Klerk in Zuid-Afrika in 1994 aftrad. Dit illustreert het niet-racistische karakter van het land.

 

Zakelijk jaarverslag

Evenals vorige jaren hebben we zes maal, om de twee maanden, 800 euro overgemaakt naar het weeshuis, en, steeds twee weken eerder zodat het ongeveer tegelijk aankwam, twee dozen met kleertjes, schoenen, en wat knuffels, speeltjes en Engelstalige kinderboeken. Nog steeds hebben we voor 2015 genoeg kleren, schoenen en knuffels in voorraad. Engelstalige kinderboeken blijven wel nog steeds meer dan welkom. En voor na 2015 zullen met name grotere maten kindersokken weer van pas komen, tot ca 12 jaar.

 

Een enkele keer valt een donateur weg, maar een enkele keer komt er ook een bij, en op dit niveau van financiële steun zitten we nog steeds vrij stabiel. Namens het weeshuis, maar toch ook hartgrondig namens onszelf, zijn we jullie daarvoor dankbaar. We handhaven nog steeds ons principe van de 100%-garantie, dat wil zeggen dat wij ervoor instaan dat 100% van jullie giften, met uitzondering van de kosten van overboeking, in handen van de weeshuismoeder komt. Alle verdere onkosten zijn onze bijdrage. Over de aparte pot die we gevormd hebben ten bate van het gewenste grotere huis hebben we het zo meteen.

 

Eerst willen we bij naam danken Mr J.J. Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster in Loosdrecht, die opnieuw belangeloos ons financieel verslag hebben opgesteld. Je vindt dit op de laatste bladzijde hieronder. Net zo hard danken we Willem de Groot en diens medewerker Michael Maas, die ons ieder jaar helpen bij het onderhoud en het aanvullen van onze website. En niet minder Geert Bal die de nieuwe foto’s en het filmpje op de website heeft geplaatst. Verder heeft de firma Beukeboom te Eemnes, door de bemiddeling van ons bestuurslid Martha de Vreeze, opnieuw voor een schitterende partij nieuwe kinderschoenen gezorgd.

 

Tijdens ons bezoek was het aantal aanwezige kinderen minimaal: ongeveer een dozijn. Op andere momenten kan het oplopen tot het dubbele, en dan is het behelpen. Al lang bestaat daarom de wens om een groter onderkomen te vinden. Zoals we twee jaar geleden al vertelden, is daartoe, door een schenking van de gemeente, een groot terrein verkregen. We laten ter kennismaking dit keer één foto daarvan zien, en zullen er later nader over uitweiden.

 

Dat zou best eens volgend jaar kunnen zijn, want inmiddels is er wel actie op gang aan het komen. Vorig jaar meldden we dat de aparte spaarpot die we al jaren aanhouden voor giften speciaal voor dit doel, inmiddels de vijftienduizend euro was gepasseerd. Intussen lag de plannenmakerij voor het grotere huis stil, als gevolg van een ingrijpende reorganisatie van de Child Care and Adoption Society of Zambia, die het huis runt. Maar, zoals weeshuismoeder Rose ons schreef:

 

the challenge of not having a bigger place still haunts us. We still have that piece of land, and hope one day we will put up a structure which will benefit these little ones.

 

Inmiddels heeft contact tussen Ben en Veronica Machungwa, de voormalige accountant die in het bestuur zit en die hij bij het bezoek in 2012 beter heeft leren kennen, het volgende opgeleverd. De eerste behoefte is een omheining rond het terrein. Dat heeft ieder huis en gebouw in heel Lusaka. De urgentie van deze omheining werd als volgt door Veronica uitgelegd.

 

The Project you are right has faced a lot of financial challenges to the point where we have had some people illegally build on part of our land, but we are now desperately trying to raise about US$3000 to fence off the land in order to show presence, as with the massive development that’s taken place in the area that place is now in the middle of a residential area. I have said all this unofficially, as I am not the Organisation’s spokesperson, but to enable you to deal truthfully with your donors.

 

The name of the area is called Chalala. It used to be bush as late as the 90’s but the city has developed so quickly as to leave this area in the midst of these new houses, exposing it to high demand.

 

Het bedrag van 3000 US dollar is Veronica’s privé-schatting van de bouwkosten. We zijn overeengekomen, en de Board heeft besloten, dat een formele kostenraming wordt aangevraagd, en dat op basis daarvan een aannemersbedrijf wordt ingehuurd dat dit werk gaat uitvoeren. Wij zullen een gedeeltelijke aanbetaling doen, en na voltooiïng, als Veronica en de rest van de Board het werk in orde hebben bevonden, de rest voldoen. We krijgen foto’s van de situatie voor en na het werk.

 

Ons plan is om, op een geschikt moment, te polsen wat nu een volgende mogelijke stap is.

 

Foto’s en films

 

Voor we dan gaan vertellen over wat we beleefd hebben met de kinderen, eerst uitleg over hoe

je de foto’s en filmpjes kunt bekijken die bij ons verhaal horen. We zullen daarna proberen ons verhaal zo te vertellen dat het ook te volgen is voor wie geen zin heeft in de website; aan de andere kant volgen we daarbij wel de serie foto’s en het filmpje.

 

Je googlet http://www.deborafonds.nl. Ofwel je krijgt onze openingspagina meteen, ofwel je krijgt meldingen waarvan je gewoon de eerste aanklikt. Op de zwarte balk onder de titelfoto klik je op Foto’s of Films. Klik je op een foto dan krijg je hem groot. De pijlen rechts en links brengen je naar de volgende/vorige. Verder wijst het zichzelf de weg, en zo niet, dan staat ons mailadres bij ons briefhoofd hierboven: altijd welkom.

 

In het foto-archief is de serie over het huis, die we vorig jaar plaatsten, tijdelijk verdwenen; wordt aan gewerkt.

 

Bij de Filmpjes hebben we drie tien jaar oude filmpjes weggehaald omdat ze wazig begonnen te worden en bovendien onderhand verouderd zijn. Nu zie je eerst het superkorte nieuwe filmpje van Ben op de binnenplaats van het huis. Daar onder zijn er de twee filmpjes die we twee jaar geleden plaatsten. In het eerste zie je de binnenplaats van het huis met de muren, onze gastvrouw en vriendin Zoe, en de toenmalige weeshuismoeder die uitleg geeft van de watervoorziening.

Het tweede spreekt voor zich.

 

De kinderen

 

Ter introductie eerst het filmpje: een superkorte impressie, maar wel met beweging en geluid.

 

Dan de serie foto’s. Op de eerste zie je een groot deel van de toen aanwezige groep, met de dienstdoende verzorgster en Ben, op de binnenplaats van het huis. Op de achtergrond zie je het onderste stuk van de watertoren waarover we vorig jaar meer verteld hebben, met nog net leesbaar het bord dat de Nederlandse schenkers vermeldt. Vooraan rechts van het midden zie je de enige jongen in de toenmalige groep, de zelfde die later Ben mee naar zijn school zal nemen.

Vooraan links zie je één van de twee kennelijk zwakbegaafde meisjes. Deze was toen een jaar of negen, de ander, die met neergebogen gezicht rechts achter deze staat, was al over de twaalf. Het viel op dat deze twee goed functioneerden in de groep: uiteraard niet op dezelfde manier als de anderen, maar ze leken niet minder op hun plaats en tevreden. Toen we in december, ons voorbereidend op het samenstellen van dit jaarverslag, Rose vroegen hoe het nu was met deze twee pupillen, schreef ze als volgt.

 

The retarded girls are still there and we have more now: two boys aged 5 and 6 years, two girls 12 and 16 years. Two of our deaf and dumb girls went to a special school for mentally challenged, sat for the grade seven exam, and passed very well. We are trying to put them into a boarding-school for challenged children. We hope Department of social welfare will help us, which I doubt.

The other girl you met is still here. We tried to look for a place in the institution where they keep challenged children. They tell us that there are no places. We are still trying to place her somewhere.

Wat op deze foto verder opvalt zijn de mooie en brandschone kleren. De wasautomaat in het huis is dagelijks in bedrijf, en ook dagelijks hangt er was aan de waslijn.

Zoals je ziet zijn de leeftijden gespreid, tot normaal gesproken ca twaalf jaar. Rond die tijd gaan ze ofwel naar een kostschool, ofwel naar een opleidingscentrum van het Rode Kruis, ofwel naar inmiddels opgespoorde familie die ze kan en wil hebben. Zuigelingen en beginnende peuters waren er, anders dan meestal, tijdens ons bezoek niet bij.

Tenslotte zie je op deze zoals ook op alle andere foto’s een zekere goedgemutstheid, die daar eigenlijk de hele dag door heerst.

Op de tweede foto zie je drie van de grotere kinderen in de weer met boekjes die we voor ze hadden meegebracht. Let ook op de fraaie haardracht.

Op foto 3 is een groter groepje geconcentreerd en kennelijk langdurig bezig met de inhoud van de doos kraaltjes met toebehoren die we voor ze hadden meegebracht. De jongen met niet minder toewijding dan de meisjes. Let op de zon: het was hartje winter!

Op foto vier toont een van de kleintjes trots haar zelfgeregen halsketting. Op de achtergrond zie je Nino. Foto vijf toont eenzelfde tafereeltje: een ernstige zaak!

Op foto zes een handenklap-spelletje. Op foto zeven zie je Nino hetzelfde spelletje à deux doen met een van de kinderen.

Op foto 8 dezelfde groep als op foto 1, minder formeel en met meer lol. Het soort lol waar we nog een paar keer iets van zullen zien, en die daar vaak heerste.

Foto’s 9 en 10 tonen kinderen met knuffels die ze ook van ons hadden, 9 de twee kleintjes die we al kennen, en 10 de jongste van de twee zwakbegaafden.

Nu we het zo terug zien hadden we heel wat bagage bij ons, meegegeven door verschillenden van jullie: op de elfde foto toont een ouder kind twee lego-bouwseltjes waar men ook veel plezier aan beleefde.

Op foto 12 de oudste van de twee zwakbegaafden nog een keer met een knuffel.

Dan volgen vier foto’s over de school waarheen de jongen Ben meenam. Foto 13 toont het naambord van de school: ST. JOSEPH COMMUNITY SCHOOL offers BASIC EDUCATION TO ORPHANS AND VULNERABLE CHILDREN. Vulnerable children betekent in Zambia: kinderen die niet altijd in technische zin wees zijn, maar voor wie de ouders niet kunnen zorgen, zodat ze op straat leven, met alle kwetsbaarheden van dien.

De school hoort kennelijk bij de katholieke parochie, want er tegenover staat de St. Joseph Catholic Church, Chilenje Parish, die we later zullen laten zien als ons onderwerp de buurt en de stad is.

Op foto 14 zien we het schoolplein, tevens openbare parkeerplaats. Links ons gastheertje, rechts twee oppassers, waarvan één in de weer met hetzelfde waarmee we bij ons op straat ook zoveel mensen druk zien. Geen kwaad woord over de al niet meer nieuwe media: zonder e-mail had er nooit contact kunnen bestaan tussen het weeshuis en ons.

Op foto 15 een klas, terstond in pose gebracht door de juf achterin toen die Ben gewaar werd.

Foto 16 toont wat er aan de muur hangt. Dat doet ons eraan denken dat de kinderen thuis over het algemeen een van de plaatselijke talen spreken; de nationale taal leert men op school.

Dat neemt niet weg dat het hele maatschappelijk verkeer in het Engels plaatsvindt, inclusief de vele radio-discussies waar we soms iets van opvingen. Wel is dat, zoals op zoveel plaatsen in de wereld, een Engels met lokale variaties. Zo spelt men in Zambia you als u. Niet onverstandig.

Op foto 17 weer een van de kleintjes met een van de boeken die we meebrachten.             Op 18 twee groten, doende met weer een ander handenspelletje.

Ter afsluiting van deze serie impressies foto 19, waarop je Ben ziet met een troepje kinderen met kraaltjes, lego en boeken, en dolle pret om de foto’s die Ben van ze maakte die ze meteen wilden zien.

Als toegift bij deze fotoreportage drie voorproefjes van volgende onderwerpen.

Op foto 20 ziet je de buitenkant van de omheining van het huis met de straat, Chiyele Road, niet geplaveid maar wel keurig verzorgd. Net als van de kerk laten we ook hiervan een komend jaar meer zien.

Op foto 21 een eerste beeld van hoe het nieuw verworven terrein erbij ligt, waar het grotere huis moet gaan komen.

En op 22 de eerste van een serietje foto’s van de administratie van het huis. Op de rechter pagina zie je vermeld waar elk kind na vertrek naar toe is gegaan. Wat died betekent is wel duidelijk. De achtergrond hiervan is, dat er nogal eens kleine kinderen halfdood worden binnengebracht. SOS betekent SOS Kinderdorpen, dat een vestiging in Lusaka heeft. Life Ministries is een religieuze instelling. Het is wonderlijk opvallend, hoe sterk deze boekhouding lijkt op die van de Nederlandse weeshuizen uit vorige eeuwen, met twee grote verschillen: die hier en toen waren veel groter dan die daar en nu, en de sterftecijfers waren hier en toen vele malen hoger. Meer hierover later, als we meer gaan vertellen over de organisatie achter het huis.

 

Tenslotte

 

In 2014 waren er gemiddeld 18 kinderen in het huis, met uitschieters naar 16 en 20. Om twee redenen aan weerskanten van dezelfde medaille laten we het nu hierbij. Aan de ene kant willen we jullie geduld niet overmatig op de proef stellen, en aan de andere kant willen we nog genoeg stof overhouden voor de volgende jaren.

 

Echter, we willen eindigen met waar we mee begonnen: het Zambiaanse Jubilee, en wat Rose ons daarover schreef. Plus aansluitend daaraan haar dank aan jullie in haar woorden.

 

The Jubilee celebrations were amazing. So many people came to be with our children. The major visits we had during the time were a) people from State House who came and painted our Home, and bought us a new stove, dry stores. b) The Honorable Minister Lubinda who donated 69 kg of meat that is half of a cow. c) The Bank of Zambia women bought us a brand new washing machine. d) The Rotary Club took the children for a cinema and had lunch with them. e) Shoprite Zambia Ltd paid their Hotel to prepare special meals for the children, not to mention f) the Catholic Women League who come from time to time just to cook or bring food on regular basis.

And you Ben with your partners who have faithfully helped us through the year. See, I have mentioned all these people and organizations, and we are very grateful for their contributions. But it was  for a season. You have been with us all the time. In our dry season of finances you were there.

 

Het State house is de residentie van de President van Zambia. Dry stores zijn kuidenierswaren als zeep, waspoeder, suiker en dergelijke. Shoprite is een grootwinkelbedrijf dat tevens het Eastern Moon Hotel in Lusaka exploiteert.

 

Op onze laatste bladzijde volgt gewoontegetrouw de bijlage met onze jaarcijfers. Alle bankafschriften en nota’s blijven te allen tijde voor ieder bij ons ter inzage.

 

Een heel hartelijke groet,

 

 

Ben en Mieke.

 

 

 

Bijlage: Accountantsverslag en Jaarrekening (samenvatting)

 

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

 

  1. Balans per 31 december 2014. Activa: liquide middelen       756 (31-12-2013: 19.375)

Passiva: vermogen 18.756 (31-12-2013: 19.375)

  1. Winst- en verliesrekening 2014 Ingekomen donaties/giften:            3.985 (2013: 7.360)

Kosten: uitgegeven donaties            4.800            (2013: 4.800)

Bedrijfsresultaat                           – 815 (2013: 2.560)

Financiële baten en lasten                 197 (2013:190)

Resultaat                                    – 618 (2013: 2.750)

 

Toelichting op de balans                        Liquide middelen: Rabobank                    –  (31-12-2013: 415)

Liquide middelen: ING Bank            1.375 (31-12-2013: 2.016)

Idem ING Bank Spaarrekening17.381 (31-12-2013: 16.944)

Totaal activa                                    18.756 (31-12-2013: 19.375)

 

Overige reserves                                    Stand per 1 januari                 19.374 (2013: 16.625)

Resultaatbestemming boekjaar -618 (2013: 2.750)

Stand per 31 december             18.756 (2013: 19.375)

 

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

 

saldo Rabobankrekening 01/01/2014 414,71
in (giften) 15
in (rente) 9,52
uit (rechtstreeks overgemaakt naar Chilenje) 0
uit (naar ING-rekening) 439,23
saldo Rabobankrekening 31/12/2014 (rekening is opgeheven op 09/04/2014) 0
saldo ING-rekening 01/01/2014 2.015,64
in (giften) 3.970,05
in (rente) 0
in (door ons betaalde kosten ING-rekening + KvK vanwege de 100% garantie) 93,26
in (van Rabobankrekening) 439,23
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4800
uit (kosten ING-rekening + KvK) 93.26
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis”) 250
saldo ING-rekening 31/12/2014 1.374,92
saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 01/01/2014 16.944,03
in (rente) 187,28
in (van ING rekening) 250
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2013 17.381,31

 

 

Jaarverslag 2013

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home,
79 Chiyele Road, Chilenje South, Lusaka, Zambia
http://www.deborafonds.nl
ANBI nr 816808259 – Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181

ING-bank NL67INGB0004263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
miekenefkens@kabelfoon.net, benbal@caiway.nl

13 maart 2014

Aan al onze donateurs en al onze verdere helpers.

Met verdriet herdenken wij Jan Huizing, die tegen het eind van dit verslagjaar overleed. Jan was vele jaren conrector op het Amsterdam College toen wij daar werkten, altijd tot niet-aflatende steun van de leerlingen en van ons. In de eerste jaren van onze weeshuis-stichting was hij meermalen een gulle donateur.

IBAN

Dan eerst maar even dit bureaucratische detail. Automatische maandelijkse overschrijvingen worden door de bank automatisch op de nieuwe nummering overgezet, dus diegenen van jullie die op die manier doneren hoeven niets te doen.

Voor niet-automatische giften geldt, dat vanaf nu het uitgebreide nieuwe nummer gebruikt moet worden, zie boven in ons briefhoofd. De laatste zeven cijfers van dat nieuwe nummer zijn de
cijfers van het oude nummer; wat daarvoor staat is de code voor de bank.

Huidige contacten

In de ene week van hun reis in juni 2012 hebben Ben en Nino zoveel gezien en beleefd, dat we nog jaren stof hebben om jullie dingen te vertellen. Vorig jaar hebben we vooral verteld over de toenmalige weeshuismoeder, Lucille Mudenda. Met haar hebben we via de mail nog steeds contact, en ze maakt het goed. Met haar opvolger Rosina (Rose) Kapilikisha hebben we nu regelmatig contact, om te beginnen natuurlijk in verband met de verzending en de ontvangst van geld en dozen. Af en toe beantwoordt ze vragen, en vertelt ze interessante wederwaardigheden, zoals de volgende.

Ben hi, iam happy to inform you that we received the boxes and we say thank you, infact
some of the shoes in the box we gave them to the children who did not have because our
Vice President’s wife visited our home . The children looked nice .and your it was a big
thing for us to be visited by a Vice president of a country.May God bless your family
Rose

Grappig om daarbij te vermelden is wat ons in Lusaka verteld werd: dat Zambia het kleine zusje is van de Verenigde Staten omdat het net als die een zwarte President en een blanke Vice-President heeft.

Naast Rose hebben we af en toe mailcontact met Veronica Machungwa, de penningmeester van de Board van de afdeling Lusaka van de Child Care And Adoption Society Of Zambia, de organisatie achter het Chilenje Transient Home. Ben en Nino hebben zowel Rose als Veronica ontmoet en, vrij uitvoerig, gesproken, en deze namen zullen hieronder nog vaker vallen, evenals die van de Society.

Het grotere huis

We hebben de laatste jaren giften die speciaal voor dit doel werden gedaan ondergebracht in een aparte spaarrekening, met het doel, te komen tot een reële bijdrage voor het grotere huis dat zo hard nodig is. Het doel was oorspronkelijk, 15 duizend euro bijeen te brengen. Inmiddels heeft, zoals we vorige keer al vertelden, de Society een aanzienlijk terrein verworven waarop men wil bouwen. Over de gang van zaken daarbij schreef ons Veronica:

The Land in question was acquired from the Lusaka Municipal Council with the help of
our Patron who at the time was the 1st Lady, Mrs Maureen Mwanawasa.

Intussen heeft de plannenmakerij voor het te bouwen huis dit jaar stil gelegen, doordat er gereorganiseerd is in de nationale organisatie. Meerdere leden van de Board van de afdeling Lusaka zijn toegetreden tot het nationale stichtingsbestuur, en Rose schreef ons daarover op 21 november:

These are all Lusaka-branch board members. Having the national office in place, the
Building project will be handled by them, and since most of the office bearers are from
the Lusaka Branch, they are the best people to handle this. Thank you for your concern
for we really need a bigger place for our children. Regards Rose

Wij kunnen natuurlijk niet veel meer doen dan af en toe eens blijven vragen hoe de plannen ervoor staan. Aan onze kant rapporteren we, dat het saldo van deze spaarpot dit jaar opnieuw is gegroeid en nu bijna 17 duizend euro bedraagt. Dit vooral dankzij een tweede gift van 1875 euro van dezelfde dierbare relatie die vorig jaar al hetzelfde bedrag had geschonken, en die in deze bladzijden naamloos wenst te blijven, maar die wij niettemin op deze plaats ten warmste danken.

Uiteraard wachten we met de besteding van dit geld tot er weer schot zit in de bouwplannen daarginds, de uitvoering daarvan concreet in zicht is, en de besteding van onze bijdrage duidelijk en controleerbaar.

Een paar details van het nu bestaande plan hebben we in ons vorige jaarverslag verteld; over het bezoek dat Ben en Nino aan het terrein hebben gebracht volgt meer, met foto’s, wanneer we daaraan toekomen, een volgende keer.

Het bestaande huis

Voor onze rapportage komt dit keer het bestaande huis aan de beurt. Volgende keren de organisatie, de buurt en de stad, het land, en uiteraard en allereerst het belangrijkste, de kinderen zelf. Ook over de reis daarnaartoe, en over ons verblijf afgezien van het weeshuis, valt nog wel interessants te vertellen.

Het huis dan is, behalve inderdaad erg krap, opvallend schoon en vrolijk. We proberen je met een nieuwe serie foto’s op de website een indruk te geven. Vorig jaar hebben we al twee foto’s geplaatst van de mooi vormgegeven teksten die ingelijst aan de muur hangen en die getuigen van het pedagogisch klimaat en het streven naar weerbaarheid van de kinderen: Sex with me doesn’t cure aids, en Child abuse is never a child’s fault!
Het huis is aan drie kanten omringd door de binnenplaats, die afgesloten is, zoals alle huizen in Lusaka op de sloppenwijk na, door een inbraak-bestendige muur met een ijzeren poort die steeds op slot is. De binnenkant van de muur is vrolijk beschilderd met allerhande plaatjes, strip-achtige serietjes, en teksten. Een van die teksten is een rij namen van verzorgsters door de jaren heen. Bij elke naam vertelde men ons waarheen die persoon was vertrokken dan wel dat zij nog in functie was. Er waren opvallend veel overledenen onder.

Het erf is ca 15 meter breed, en dubbel die afstand diep. De achterkant bestaat, aan weerskanten van het eigenlijke huis, uit voorraadkasten. Het huis beslaat, heel ruw geschat, de helft van de breedte en de diepte van het erf. Je betreedt het in een zitkamer met daarachter een halletje. Daaromheen zie je links een werkende douche en wc, waarachter nog een tweede wc en douche staan die van buiten toegankelijk zijn. Verder is er links de keuken, en rechts vier slaapkamertjes met kleinere en grotere stapelbedden, met daartussen een kantoortje.

Gelukkig zijn wij niet de enigen die het huis steunen. In onze aanwezigheid kwamen twee chic geklede jonge mensen op bezoek, die vertelden dat ze van de bank waren en kwamen vragen waarmee ze konden helpen. Er volgde een conferentie, en twee dagen later waren op vijf plaatsen schilders en een metselaar in de weer.

We vermeldden dat de wc’s en de douches normaal werken. Dat spreekt in een arm township als Chilenje niet vanzelf, en het is ook pas een paar jaar zo. Op de binnenplaats bevindt zich een enkele kubieke meters groot water-reservoir, dat in verbinding staat met een toren-constructie. De gemeente voert af en toe water aan. Dit wordt in het reservoir opgeslagen. Van daaruit wordt het opgepompt naar het vat bovenin de toren, dat dan voor de waterdruk zorgt. Tot onze verrassing zagen we aan de toren een bordje met de tekst Globe Corporation of The Netherlands. Na terugkeer thuis hebben we natuurlijk gegoogled en vervolgens gemaild, met het volgende resultaat

Ja, inderdaad is de watertoren geschonken door ons bedrijf eind 2008, begin 2009.
Globe Corp richt ziekenhuizen en laboratoria in, in met name Afrika. Wij bieden aan
op aanbestedingen die gefinancierd worden door bijv. de EU en de Wereld Bank en
zijn een commerciële organisatie.
Wij stellen ons ten doel elk jaar rond de kerstperiode iets concreets te betekenen voor
de minder bedeelden en doen dit per jaar in een land waar we op dat moment actief
zijn met het uitvoeren van een contract. De watertoren is dan ook enkele jaren geleden
geschonken en onze man in Lusaka heeft dit met financiële steun van ons verzorgd. Na
de oplevering ben ik zelf ook gaan kijken en werd me verteld dat men nu in staat was
water “op te sparen” in het reservoir zodat het op adequate wijze aangewend kon
worden op de momenten dat het nodig was, is. Dit omdat de watervoorziening te
wensen overliet ivm de hoeveelheid toevoer van water.

We hopen dat u heeft mogen constateren dat het nog werkt en dat men er volop
gebruik van maakt. Zelf zijn we de afgelopen paar jaar namelijk niet meer in Lusaka
geweest.

Erik Velthoven / Project Manager / Globe Corporation BV / Galvaniweg 4
6101 XH Echt

Vorig jaar hebben we al een filmpje op de website gezet met als titel Weeshuismoeder, Zoe, Ben, uitleg van de watervoorziening. Ook zonder dat de uitleg in dat filmpje glashelder zal zijn, geeft het toch een indruk van een en ander.

Als minpuntje in het huis vermelden we dat van de tegels die een paar jaar terug van jullie geld in het hele huis zijn gelegd, er hier en daar een paar verdwenen zijn. Dat komt doordat de tegels op het zand zijn gelegd dat voorheen de vloer vormde, zonder harde ondergrond. Sommige zijn daardoor gebroken, en daarna weggehaald om de scherpe randen kwijt te zijn.

Maar het geheel is fleurig. Nino is ook in Roemenië geweest, en zei dat het daar erger is.

Meer lees je over het huis niet alleen, maar ook de organisatie en de achtergronden, in de brief van twee kantjes waarin de Society zichzelf en zijn werk beschrijft, die we vorig jaar met het jaarverslag hebben meegestuurd. Als je die nog eens wilt herlezen, maar hem kwijt bent,dan sturen wij hem graag nogmaals, op papier of digi; vraag gerust.

Foto’s zien

Hoe kun je de foto’s zien die bij dit verhaal over het huis horen. Je googlet http://www.deborafonds.nl. Als je op de zwarte balk onder titelfoto op Foto’s klikt, zie je 24 nieuwe foto’s, met onderschriften. Dubbelklikken op elk van de individuele foto’s geeft je een groter beeld. Dat weer kwijt raken doe je door opnieuw op de zwarte balk bovenaan te klikken op Foto’s.

We denken dat de foto’s, met behulp van de onderschriften, voor zich spreken als je de vorige paragraaf hebt gelezen. En we hopen dat ze een indruk geven van het huis en het huishouden. Nogmaals, de kinderen vormen een hoofdstuk apart, waar we volgende keer uitvoeriger aandacht aan zullen geven.

Nieuwe filmpjes zijn er dit keer niet bij; volgend jaar weer wel. Alle oudere foto’s bereik je door te klikken op Foto-overzicht, onder deze nieuwe serie. Ook dan kom je weer bij de nieuwe serie terug door opnieuw op Foto’s te klikken in de zwarte bovenbalk.

De nieuwe weeshuismoeder

Nadat we vorig jaar wat uitvoeriger verteld hebben over Lucille Mudenda die ons ontving toen we daar waren, en die al die jaren dat wij erbij betrokken waren het huis had gerund, nu even wat meer over haar opvolger, de al genoemde Rosina Kapilikisha, Rose. We vertelden al dat Ben en Nino haar, samen met Veronica Machungwa, tijdens hun bezoek persoonlijk hebben leren kennen.

Rose is al vele jaren weduwe en heeft een volwassen zoon en twee volwassen dochters. Zij is gediplomeerd in psycho-social counselling bij het University Teaching Hospital, en is daar en aan de universiteit van Kwazulu Natal in Zuid-Afrika opgeleid om te werken met kinderen met HIV/Aids, kinderen in conflictsituaties en kinderen in armoede en displacement. Zij is aangesloten bij de National Association for Child Workers.

Zij is jaren geleden onder Lucille begonnen als assistent, daarna door de Board gevraagd hun gelederen te versterken, en toen Lucille moest vertrekken, in haar plaats benoemd. Zoals al gezegd, hebben we regelmatig contact met haar, zowel over de zendingen van het geld en de dozen, als over andere lopende zaken.

Zakelijk jaarverslag

We hebben opnieuw zes keer 800 euro kunnen sturen uit jullie bijdragen. Vroeger ging dat relatief omslachtig: via Moneygram naar Zoe die het geld dan naar het weeshuis bracht. Doordat sinds en door de reis rechtstreeks contact is ontstaan, maken wij nu gewoon vanachter de computer het geld naar de rekening van de Society over. Dit heeft als extra bonus dat nu de kosten van de overboekingen lager zijn dan eerst.

Verder hebben we opnieuw zes keer twee dozen gestuurd met kleren, schoenen, knuffels en Engelstalige kinderboeken. Nog altijd hebben we genoeg kleren schoenen en knuffels in voorraad voor dit en volgende jaar; Engelstalige kinderboeken blijven wel dringend welkom. Het zou heel goed kunnen dat we in de loop van volgend jaar weer kleren en schoenen gaan inzamelen.

Om jullie onze dankbaarheid voor jullie hulp en steun te betuigen nemen we deze keer Rosina’s tekst over, van haar mailtje van 20 december:

Hi Ben
we are all fine. Children are fine, we are making some Christmas decoration everyone is
excited. we received the money through our Bank on 28 th November 2013. We also
received the two boxes. As we promised at the beginning of the year, we will scan the
receipts before the end of December.
Ben we can not thank you enough what you and your partners have done, i mean you
have faithfully made our burden lighter through out the year. God Bless you.
Rosina

Opnieuw willen we bij name noemen Mr J.J.Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster te Loosdrecht, die, nu al voor de tiende keer, ons financieel verslag belangeloos voor ons hebben opgesteld. Zonder hen zou dit jaarverslag niet mogelijk zijn. Evenzeer bedanken we bij name Willem de Groot en diens medewerker Michael Maas, die te allen tijde bereid zijn en van harte helpen bij het onderhouden en aanvullen van onze website. Dat een zekere Geert Bal ons dit keer uit deze brand heeft geholpen, doet daar niet aan af.

Zoe

Tenslotte nog het volgende. Onze vriendin Zophele (Zoe) Ngoma is degene die ons met ‘ons’ weeshuis in contact heeft gebracht. Zij heeft al die jaren het contact onderhouden, het geld opgenomen en bezorgd, de dozen idem, en zij heeft Ben en Nino grandioze gastvrijheid gegeven toen die in Lusaka waren. Afgelopen jaar is zij getrouwd en heeft zij het leven geschonken aan een dochter Madisen. Daarna is zij geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waar haar man woont.

Aan haar bemiddelende rol tussen ons en het weeshuis, die al die jaren onmisbaar was, is daarmee een eind gekomen. Wij hebben moeder en dochter kunnen ontmoeten toen zij voor een tussenstop tijdens haar emigratiereis een dag bij haar zus in Lochem logeerde. Zowel het weeshuis als wij zijn haar intens dankbaar voor alles wat ze gedaan heeft. Terzijde zij vermeld, dat ons vertrouwen in de nieuwe weeshuismoeder door haar volledig wordt gedeeld.

In bijlage op de volgende pagina de jaarcijfers. Alle bankafschriften en nota’s blijven te allen tijde voor ieder bij ons ter inzage.

Een heel hartelijke groet,

Ben en Mieke.

Bijlage: Accountantsverslag en Jaarrekening (samenvatting)

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2013. Activa: liquide middelen 19.375 (31-12-2012: 16.625)
Passiva: vermogen 19.375 (31-12-2012: 16.625)
2. Winst- en verliesrekening 2012 Netto omzet: 7.360 (2012: 9.806)
Kosten 4.800 (2012: 4.809)
Bedrijfsresultaat 2.560 (2012: 4.997)
Financiële baten en lasten 190 (2012:120)
Resultaat 2.750 (2012: 5.117)

Toelichting op de balans Liquide middelen: Rabobank 415 (31-12-2012: 1.119)
Liquide middelen: ING Bank 2.016 (31-12-2012: 1.123)
Idem ING Bank Spaarrekening16.944 (31-12-2012: 14.383)
Totaal activa 19.375 (31-12-2012: 16.625)

Overige reserves Stand per 1 januari 16.625 (2012: 11.508)
Resultaatbestemming boekjaar2.750 (2012: 5.117)
Stand per 31 december 19.375 (2012: 16.625)

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 01/01/2013 1118,99
in (giften) 855
in (rente) 40,72
uit (rechtstreeks overgemaakt naar Chilenje) 1600
uit (naar ING-rekening) 0
saldo Rabobankrekening 31/12/2013 414,71

saldo ING-rekening 01/01/2013 1122,64
in (giften) 6418
in (rente) 0
in (door ons betaalde kosten ING-rekening + KvK vanwege de 100% garantie) 86,98
in (van Rabobankrekening) 0
uit (overgemaakt naar Chilenje) 3200
uit (kosten ING-rekening + KvK) 86,98
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis”) 2325
saldo ING-rekening 31/12/2013 2015,64

saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 01/01/2013 14.383,20
in (rente) 235,83
in (van ING rekening) 2325
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2013 16944,03

Jaarverslag 2012

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home,
79 Chiyele Road, Chilenje South,
Lusaka, Zambia
http://www.deborafonds.nl
ANBI
Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181
ING-bank 4263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht
(Na 1 februari 2014 voor incidentele bijdragen: NL67INGB0004263322)

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
miekenefkens@kabelfoon.net
benbal@caiway.nl 26 maart 2013

Aan al onze donateurs en verdere helpers.

Het was een bewogen jaar, althans voor ons. Voor het weeshuis was het een vrij normaal jaar, behalve op het eind, zie onder Tenslotter en Tenslotst. Tijdens ons bezoek waren er 10 kinderen, nu zijn het er weer 20. Het bezoek, van Ben en ons bestuurslid Nino, aan ‘ons’ weeshuis, was natuurlijk voor ons de grote gebeurtenis van dit jaar. Een paar kernfeiten hebben we al meteen van de zomer aan jullie rondgestuurd, met twee foto’tjes op papier. Hier gaan we meer vertellen.
Maar eerst het zakelijke gedeelte.

Zakelijke gegevens

De cijfers vind je aan het eind; alle stukken blijven bij ons ter inzage. We hebben opnieuw elke twee maanden 800 euro kunnen sturen, en omstreeks dezelfde tijdstippen ook telkens twee dozen van elk 5 kg met kleren, schoenen, en wat speelgoed, knuffels en kinderboeken. In allebei deze soorten zendingen is, nu er meer direct contact met het huis is ontstaan, iets veranderd; in een apart paragraafje gaan we daar zo meteen op in. Zo ook op het plan voor het grotere huis.

Aan de weeshuismoeder, en aan de twee bestuursleden met wie we tijdens ons bezoek hebben kennisgemaakt, hebben wij, toen dat zo ter sprake kwam, uitgelegd hoe onze relatie met hen ontstaan is, en hoe we onze donateurs hebben geworven (familie, vrienden, buren, collega’s, oud-leerlingen). Uiteraard vonden zij het allemaal even schitterend, en met name de bestuursleden, vrijwilligers net als wij, wisten veel te vertellen over hun motivatie, over de omstandigheden die zoveel weeshuizen in Zambia nodig maken, en over de dankbaarheid die ze voelen voor de steun van vele kanten die ze krijgen. We gingen daarheen om verhalen te verzamelen voor jullie. Die hebben we gevonden; meer dan genoeg voor meerdere jaarverslagen.

Die dankbaarheid delen wij onverminderd, en wel vooral jegens jullie allen, de gevers, en de helpers, en jullie trouw. Zoals al vele jaren noemen we van de helpers met name Mr J.J.Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster te Loosdrecht, die, al voor de negende keer, ons financieel verslag belangeloos voor ons hebben opgesteld. Zonder hen zou dit jaarverslag niet mogelijk zijn. Evenzeer bedanken we bij name Willem de Groot en diens medewerker Michael Maas, die onze website hebben onderhouden en aangevuld.

Onder zakelijke gegevens valt ook het volgende. Hierboven hebben we alleen nog het banknummer van onze Stichting bij de ING vermeld. Voorheen noemden we daarnaast het nummer van een privé-spaarrekening bij de Rabobank. Dat was historisch zo gegroeid: we zijn onze ondersteuning van dit weeshuis begonnen met behulp van die Rabo-rekening, waarop een potje stond waarvoor we een bestemming zochten. Details kun je lezen in de vroegste jaarverslagen op de website.

De Rabobank heeft nu laten weten dat het gebruik van een privé-rekening voor een Stichting die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven niet mag van de regels van de bank, ook al is het nóg zozeer voor een goed doel. Omzetten in een zakelijke rekening met behoud van hetzelfde nummer is n i e t mogelijk. We hebben een jaar de tijd gekregen om dit gebruik van deze rekening af te bouwen. We sturen diegenen van jullie die van de Raborekening gebruik maken hierover binnenkort een aparte brief.

Nieuwe foto’s en filmpjes

Het web-adres staat hierboven; maar je kunt ook gewoon deborafonds googelen, en dan de eerste hit kiezen. Als je op de zwarte balk onder titelfoto op foto’s klikt, zie je twee nieuwe foto’s, met de titels Posters in het Huis en De Weeshuismoeder. Dubbelklikken op elk brengt je bij de twee kleine serietjes die we nu als eerste geplaatst hebben. Dubbelklikken op elk van de individuele foto’s geeft je een groter beeld. Verdere serietjes volgen volgende jaren, in samenhang met onze verhalen.

De beide posters troffen ons vanwege de inhoud ervan, die weinig nadere toelichting behoeft. De foto’s van de weeshuismoeder, eenmaal met Nino en Zoe, en eenmaal met drie van de acht assistentes die we, meestal één tegelijk, hebben ontmoet, tonen de vrouw wier toewijding én kundigheid grote indruk op ons maakte.

Als je in de zwarte balk op filmpjes klikt, krijg je er twee aangekondigd, die je kunt afspelen door op het driehoekje in het midden te klikken. Onderaan het beeld kun je vooruit of achteruit spoelen. Alle filmpjes zijn het werk van Nino. Op het ene zie je de moeder in gesprek met Zoe en Ben; ze geeft daar uitleg van de drinkwatervoorziening. Je ziet, even, dat het watertorentje is geschonken en geïnstalleerd door een Nederlands bedrijf, met wie we later contact hebben gehad:

Ja, inderdaad is de watertoren geschonken door ons bedrijf eind 2008, begin 2009. Globe Corp richt ziekenhuizen en laboratoria in, in met name Afrika. Wij bieden aan op aanbestedingen die gefinancieerd worden door bijv de EU en de Wereldbank en zijn een commerciële organisatie. Wij stellen ons ten doel elk jaar rond de kerstperiode iets concreets te betekenen voor de minder bedeelden en doen dit per jaar in een land waar we op dat moment actief zijn met het uitvoeren van een contract. De watertoren is dan ook enkele jaren geleden geschonken en onze man in Lusaka heeft dit met financiële steun van ons verzorgd. Na de oplevering ben ik zelf ook gaan kijken en werd me verteld dat men nu in staat was water “op te sparen” in het reservoir zodat het op adequate wijze aangewend kon worden op de momenten dat het nodig was, is. Dit omdat de watervoorziening te wensen overliet mbt de hoeveelheid toevoer van water. We hopen dat u heeft mogen constateren dat het nog werkt en dat men er volop gebruik van maakt.

Dat hebben we inderdaad. Op het andere filmpje zie je, als vrolijke noot, de opname die Nino maakte van de giraffen die we tegenkwamen op ons bezoek aan het Chaminuka Wildlife Park. Het begin van dit giraffefilmpje is een beetje statisch; spoel gerust even door.

De weeshuismoeder

Dan het bezoek aan het weeshuis. In feite zijn we een week in Lusaka geweest en vier keer een paar uur in het weeshuis; verder hebben we eenmaal geluncht met de weeshuismoeder en twee van de bestuursleden. Zo meteen iets meer daarover, en in de loop van de komende jaren nog veel meer, ook over onze reis zelf, ons logeeradres, de wijk Chilenje, de stad Lusaka, het land buiten de stad, en, vooral, de kinderen, en de organisatie achter het weeshuis.
Maar allereerst iets vreemds: de weeshuismoeder die wij ontmoetten had een andere naam dan de Deborah die wij meenden te kennen. Onze stichting heet Deborafonds. Onze vriendin en contactpersoon Zoe, bij wie we nu ook gelogeerd hebben, heeft dezelfde vrouw destijds leren kennen onder de naam Deborah Chibonga. Dat de h in die naam bij ons verdween is het gevolg geweest van de neiging tot lichte vereenvoudiging van de spelling van het Engels waar we in Zambia wel meer voorbeelden van zagen, en die je ook in officieel Amerikaans vindt.

Goed. Zij stelde zich nu aan ons voor als Lucille Mudenda. Toen ik bij ons tweede bezoek informeerde of Mudenda misschien haar geboortenaam was en Chibonga die van haar man, was het antwoord: ik heb geen man, en dit is mijn enige naam. Het was natuurlijk moeilijk om verder te vragen. Wel vertelde ze later dat ze twee volwassen zoons heeft.

We hebben Zoe over dit netelige probleem geraadpleegd. Zij kent cultuur en gewoonten, en heeft de vorsende en interpreterende instelling van de journalist die ze is. Voorop staat, dat je in Zambia nog veel minder dan hier mensen over dit soort dingen kunt uitvragen: dat geldt als erger dan onbeleefd.

Het is Zoe opgevallen dat Lucille (voor haar overigens Mrs Mudenda; ook in die dingen is de cultuur wat formeler dan bij ons) lichamelijk de verschijnselen vertoont van medicijngebruik bij HIV-besmetting. Doordat Zambia ongeveer het wereldcentrum van de aids-epidemie is, heeft Zoe daarvoor natuurlijk een getraind oog. Een gehuwde vrouw komt meestal maar op één manier aan deze besmetting: van haar man. Voor de rest van het verhaal kunnen we Zoe’s eigen tekst niet verbeteren. Het dilemma dat ze noemt is dat tussen verklaring van de naamsverandering enerzijds, en respect voor de privacy anderzijds.

I understand your dilemma… I knew her as Deborah on my first encounter with her. My only theory to the change of name would be after her illness. Many wives face a lot of resentment from their husbands when they test negative, even if their husbands don’t even know what their own status is. Unfortunately this disease seem to hit us the women earlier than men even if it’s the man that originally contracts it, so when a wife shows signs of sickness they are abandoned by their husbands, and out of resentment they drop the names that remind them of that one person that infected them, others commit suicide. Lucille like many other women in her position, take up their middle names and their maiden names. This is what I strongly suspect is the case with Lucille. It’s a difficult life that a lot of married women are leading here, I just hope that your contributors will understand. Like you said it’s not something I or you can get to the bottom of, it would be very rude especially since she had not come out in the open to tell us her status.

Uit de context blijkt wel, dat Zoe met ‘testing negative’ bedoelt wat wij verstaan onder testing positive.

De korte serie foto’s van haar hebben we al toegelicht, evenals het fimpje. Het filmpje en al deze foto’s behalve de laatste zijn van ons kennismakingsbezoek op 8 juni; de laatste foto met de laptop is van het afscheidsbezoek op 14 juni. Het vertrouwen was toen gevestigd, en we kregen de hele boekhouding te zien, van de kinderen en van de financiën.

Ook gaf zij ons bij dat afscheid toestemming om onze foto’s op de website te zetten. Bij het eerste bezoek heeft ze daar nog nadrukkelijk bezwaar tegen gemaakt, omdat ze dat strijdig vond met de privacy van de kinderen. We hadden de indruk, al zei ze dat niet, dat ze bevreesd was voor pogingen tot kindermisbruik door internet-struiners. We konden de waakzaamheid daarvoor waarderen, evenals het beleid om de kinderen weerbaar te maken tegenover dit type gevaren, zoals dat bleek uit de beide posters die in het huis aan de muur hangen en die je op de site ziet. Toen we hadden verteld dat de site geheel in het Nederlands was, en dat eigenlijk alleen onze vaste relaties van het bestaan ervan weten, was het goed.

Overigens is het niet zo dat Lucille het huis heeft gesticht, zoals wij voorheen dachten. Er is een Board verantwoordelijk voor het huis; meer daarover lees je in de hierbij gevoegde brief van de Child Care and Adoption Society of Zambia, waaronder het Chilenje Transient Home ressorteert. Vóór Lucille heeft een ander de leiding gehad, en als zij wegvalt draait het huis gewoon door, en zal men een opvolger aanstellen.

Lucilles toewijding én kundigheid zijn intussen moeilijk te overtreffen, en dat is één van de dingen waarvan wij het meest onder de indruk waren, en die onze reis zo de moeite waard hebben gemaakt; in volgende afleveringen gaan we daar zeker nog verder op in.

Het grotere huis

Het tweede onderwerp dat om voorrang vraagt omdat we daar afgelopen jaar speciaal actie voor hebben gevoerd, is de behoefte aan een grotere behuizing. We zijn een paar jaar geleden begonnen met een aparte spaarpot, op basis van Zoe’s schatting dat daar ca 20 duizend US dollar voor nodig zou zijn. Door onze schilderijen-actie en in de nasleep daarvan zijn hiervoor dit jaar meer en grotere giften binnen gekomen dan voorheen, zodat het saldo van deze spaarpot per eind 2012 ruim 13.600 euro bedroeg. We noemen met name een naamloze schenking door een dierbare relatie ‘met respect voor het initiatief’ van 1875 euro. Nog sterker: op het moment dat we dit schrijven bedraagt het saldo al ca 14.900.

We hebben steeds aangenomen dat 15 duizend euro ongeveer 20 duizend dollar is; dus we hebben het oorspronkelijke doel nu feitelijk bereikt. Echter, men heeft in Lusaka inmiddels eigen plannen gemaakt voor de grotere behuizing. Men heeft een flink terrein verworven, waar men in de toekomst zelf op wil bouwen. Het plan is, daar dan tevens een kinderdagverblijf in onder te brengen, wat voor inkomsten kan zorgen. Ook wordt gespeeld met de gedachte aan een groentetuin, voor de eigen voedselvoorziening en tevens, opnieuw, voor mogelijke inkomsten. Wij hebben dat terrein bezocht, en we zullen ook daar bij volgende gelegenheid meer over vertellen, met foto’s.

Het bedrag dat wij bijeen gebracht hebben zal nooit toereikend zijn voor dit plan; alleen al het puinruimen en egaliseren van het terrein zal een fors project zijn. Uiteraard zullen we onze spaarpot pas in stelling brengen als daar een concreet onderdeel van dit project mee gemoeid is, en het grotere huis ook werkelijk in zicht. Van de verdere ontwikkelingen op dit punt houden we jullie op de hoogte.

Overboeking geld en verzending dozen

Tot halverwege 2012 hebben we onze geldzendingen steeds gedaan via Western Union / Moneygram, waarbij wij stortten, een referentienummer meekregen en een testvraag, en die doorbelden aan Zoe, die het geld daar dan kon ophalen met behulp van dat referentienummer en die testvraag. Zij bracht het dan naar het weeshuis.

Lucille was ervan overtuigd dat het ook mogelijk is rechtstreeks over te maken naar de bankrekening van de Child Care and Adoption Society of Zambia, waar het Transient Home deel van uitmaakt. Ze krijgen langs die weg wel vaker giften uit het buitenland. We hebben onze bank gevraagd hoe dat moest, het uitgeprobeerd met een tientje als proef, en toen dat vlot leidde tot een ontvangstbevestiging, zijn we op die methode overgestapt. Tot tevredenheid van Zoe, die dat een hoop tijd en benzinekosten bespaart. Wel heeft zij tot eind 2012 de dozen van het postkantoor afgehaald; we zijn nu getuige geweest van hoe dat gaat.

We hebben nog steeds redelijk voorraad van kleding en schoeisel in huis. Fraaie dingen blijven natuurlijk altijd welkom, evenals met name Engelstalige kinderboeken, knuffels van licht gewicht en geringe omvang, en, vooral, rijgkralen en Duplo of niet al te complexe lego.

IBAN

Jullie zullen net als wij van je bank de aankondiging hebben gekregen dat in 2014 al onze rekeningnummers worden geëuropeaniseerd tot zogeheten IBAN-nummers. We hebben geïnformeerd. Diegenen van jullie die ons doneren via automatische overschijvingen, hoeven niets te doen. Dus dat is alweer een hele geruststelling.

Echter: vanaf 1 februari 2014 zullen incidentele giften moeten worden gedaan met het nieuwe nummer, dat bestaat uit het oude, voorafgegaan door een en ander. Voor de volledigheid geven we dat nieuwe nummer ook vast hierboven in ons briefhoofd.

Tenslotte

Vragen n.a.v. onze reis zijn te allen tijde welkom en zullen stof bijdragen voor onze volgende afleveringen. Met vragen waar wij zelf niet op kunnen antwoorden zullen wij ons wenden tot de mensen daar.

Tenslotter

Er zijn twee dingen gebeurd, een onprettig en een prettig, die strikt genomen niet tot het hier gerapporteerde jaar behoren, maar die toch zo ingrijpend zijn dat we ze nog willen vermelden.

Eerst het onprettige. Ons bereikte het bericht dat Lucille Mudenda na vele jaren door de Board van de Society vanwege een conflict is ontslagen. Wij zijn door beide partijen ingelicht over de feiten, en volstaan op deze plaats met te vermelden dat het conflict niets met het weeshuis of de financiën daarvan had te maken. Lucille is opgevolgd door Ms Rosina (Rose) Kapilikisha. Rose was een van de twee leden van de Board die Nino en ik van de zomer ontmoet hebben, en zij maakte op ons een capabele en vertrouwenwekkendeindruk. We hebben met haar nu rechtstreeks en geregeld mailcontact.

Dan het prettige te-elfder-ure-nieuws. Onze contactpersoon en vriendin Zoe gaat in april trouwen en bevallen, en daarna emigreren naar Amerika waar haar aanstaande woont. Dat betekent voor ons, dat wij voortaan niet alleen het geld maar ook de dozen rechtstreeks aan de weeshuismoeder gaan toesturen. Inmiddels is eind januari ook dit goed gelukt, en is de tweede lichting van het nieuwe jaar onderweg.

Tenslotst

Te dertiender ure, namelijk op 8 januari, kreeg ik het volgende bericht van Rose: we had a tremendous Christmas this year as Chilenje transient Home. we were invited to sing christmas carols with the president and the first lady at the state House.

In bijlage aan ommezijde de jaarcijfers. In losse bijlage de informatie-brief van de Child Care and Adoption Society.

Intussen een hartelijke groet,

Ben en Mieke.

Bijlage: Accountantsverslag en Jaarrekening (samenvatting)

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2012. Activa: liquide middelen 16.625 (31-12-2011: 11.508)
Passiva: vermogen 16.625 (31-12-2011: 11.508)
2. Winst- en verliesrekening 2012 Netto omzet: 9.806 (2011: 8.732)
Kosten 4.809 (2011: 4.801)
Bedrijfsresultaat 4.997 (2011: 3.931)
Financiële baten en lasten 120 (2011:135)
Resultaat 5.117 (2011: 4.066)

Toelichting op de balans Liquide middelen: Rabobank 1.119 (31-12-2011: 2.554)
Liquide middelen: ING Bank 1.123 (31-12-2011: 1.531)
Idem ING Bank Spaarrekening 14.383 (31-12-2011: 7.423)
Totaal activa 16.625 (31-12-2011: 11.508)

Overige reserves Stand per 1 januari 11.508 (2011: 7.442)
Resultaatbestemming boekjaar 5.117 (2011: 4.006)
Stand per 31 december 16.625 (2011: 11.508)

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 01/01/2012 2554,22
in (giften) 1230
in (rente) 44,77
uit (rechtstreeks overgemaakt naar Chilenje, inclusief €10 proefstorting) 1610
uit (naar ING-rekening) 1100
saldo Rabobankrekening 31/12/2012 1118,99

saldo ING-rekening 01/01/2012 1531,22
in (giften) 8443
in (rente) 0
in (door ons betaalde kosten ING-rekening + KvK vanwege de 100% garantie 133,34
in (van Rabobankrekening) 1100
uit (overgemaakt naar Chilenje) 3200
uit (kosten ING-rekening + KvK) 113,37
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis”) 6771,55
saldo ING-rekening 31/12/2012 1122,64

saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 01/01/2012
7423,04
in (rente) 188,61
in (van ING rekening) 6771,55
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2012 14383,2