Jaarverslag 2015

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home,

79 Chiyele Road, Chilenje South, Lusaka, Zambia

http://www.deborafonds.nl

ANBI nr 816808259 – Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181

ING-bank NL67INGB0004263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht.

 

Ben en Mieke Bal-Nefkens

Dorpsstraat 79

3632 AS Loenen a/d Vecht, 0294-23.38.70

miekenefkens@kabelfoon.net, benbal@caiway.nl

 

14 februari 2016

 

Aan al onze donateurs en aan al onze verdere helpers.

 

Allereerst een voor ons ellendig bericht. Op 20 oktober is Henk Hählen overleden. Henk was, met zijn Elly, van meet af aan een trouwe en royale donateur. Nog beter hebben wij hem gekend als van alle schoolleiders met wie wij als docenten hebben gewerkt met kop en schouders de kampioen: in onze beleving combineerde hij enorme deskundigheid met enorm enthousiasme en enorme hartelijkheid.

 

Dan is dit ons dertiende jaarverslag. Het zakelijke gedeelte is vrijwel eentonig gelijk aan dat van vorige jaren. Het verhalende gedeelte met de foto’s op de website ging in het verslag over 2012 over de toenmalige weeshuismoeder, 2013 over het huis, vorig jaar over het hoofdonderwerp de kinderen, en deze keer over de organisatie van en achter het huis.

 

We zullen citeren uit het huidige officiële beschrijvings-papier, en putten uit onze eigen indrukken en ervaringen. Filmpjes zijn er dit keer niet bij, wel foto’s.

 

Voor de gewaardeerde digitaal minder volleerden onder ons volgt hier nog even de gebruiksaanwijzing van de website. http://www.deborafonds.nl leidt tot een groot aantal meldingen, waarvan alleen de eerste ertoe doet. In het zwarte balkje onder de openingsfoto klik je vervolgens dubbel op Foto’s. Een enkele klik op een foto geeft groot beeld. Links en rechts staan dan pijlen waarmee je naar de volgende of vorige komt. Wil je terug naar het overzicht van de foto’s in het klein: de Esc-toets op je toetsenbord.

 

Vooraf

 

Hou je even vast: zoals je aan het bijgevoegde losse stuk al zult hebben gezien, is dit dertiende jaarverslag ons laatste. Wij blijven lid van het stichtingsbestuur, en blijven onze opvolgers terzijde staan waar en zolang zij dit wensen. Wij zijn nu 73 en 72, en we voelen ons een beetje oud en moe worden voor het werk dat hieraan te pas komt. Daarom zijn we enorm blij en dankbaar dat we twee mensen hebben gevonden die onze taken als voorzitter en secretaris-penningmeester van de stichting kunnen en willen overnemen.

 

Marie-Louise van Kleef is een heel oude en goede vriendin, met haar man Steven Broers samen donateurs van het eerste uur. Steven is bovendien al lang geleden toegetreden tot ons stichtingsbestuur. Als er één stel mensen is aan wie wij dit toevertrouwen, zijn zij het. Aan hun antecedenten zie je dat qua competentie de zaak er alleen maar flink op vooruit gaat. Wat de contacten met Lusaka betreft: Marie-Louise heeft toen zij 16 was een blauwe maandag Ben als leraar Engels gehad, dus je snapt wel hoe vloeiend zij in die taal moet zijn. Met het oog op de jaarverslagen kunnen wij getuigen dat zij een meer dan vaardige pen heeft. Dit is ons bekend onder meer uit de tijd dat haar kinderen op dezelfde middelbare school zaten, en zij geregeld prachtige verhalen in de ouderkrant schreef.

 

Overigens: voor jullie als donateurs maakt deze overgang geen verschil: de rekening bij de ING staat op naam van de Stichting.

 

Administratie

 

Dan de organisatie. Om te beginnen treft de zorgvuldige administratie. Een willekeurig serietje voorbeelden hebben we gefotografeerd toen we daar waren, en zetten we dit jaar op de website. Dat zijn de eerste vier nieuwe foto’s. Een daarvan hebben we vorig jaar al laten zien, en toen hebben we ook verteld wat ons direct hieraan opviel, namelijk hoe treffend deze administratie lijkt op die van Nederlandse weeshuizen in vroegere eeuwen. In de vijfde foto zie je daarvan een voorbeeld. Daarin viel ons op de linker pagina de zevende naam van onderen speciaal op.

 

Door familie-omstandigheden zijn wij toevallig nogal goed bekend met het Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis in de jaren rond 1816. De noodzaak van zulke instellingen was toen en hier dezelfde als nu en daar: grote armoede bij de bevolking leidde tot veel vondelingen en veel kindermishandeling. Treffend zijn de verschillen: de aantallen die dit Amsterdamse weeshuis bevolkten waren enorm veel hoger, en de sterfte ook, in aantallen, en ook in percentages. Dat laatste is te zien in de kolom Dood rechts in de vijfde nieuwe foto. Treffend is ook de gelijkenis van de professionele indruk die de beide boekhoudingen maken.

 

Voor de aardigheid voegen we nog twee foto’s toe met maaltijdenroosters, het eerste van 10 juni 2012 in Lusaka, het tweede van 18 januari 1816 in Amsterdam. Ook hier weer die verrassende gelijkenis.

 

Toen Ben daar was werd hem gevraagd hoe de situatie in Nederland was met betrekking tot weeshuizen, hetgeen hem een mond vol tanden bezorgde. Inmiddels blijkt, dat er in Nederland geen weeshuizen meer bestaan. Wezen en vondelingen vallen onder het gezag van de gemeente, die ze plaatst bij pleeggezinnen of gezinshuizen. De bevoegdheid om een achternaamloze vondeling van een naam te voorzien, die destijds bij de bestuurders van de weeshuizen berustte, ligt nu bij de burgemeester.

 

Toen wij dit, al schrijvende aan dit jaarverslag, doorgaven aan de vragensteller van toen, Veronica Machungwa, een bestuurslid van de organisatie, en zelf trouwens accountant van beroep, kwam een antwoord dat jullie allen betreft, en hier thuis hoort:

Thanks Ben and most grateful that you could remember my question of 3 years ago. Its nice to note that you have no more orphanages i look forward to the day we will have no orphanages in the country.

That is just a wish though: with our non-existent welfare system and broken-down extended family system we cant hope to wipe them out. Thanks for your unfailing help Ben, i can not thank you enough. Veronica.

Ten overvloede lichten we hierbij nog even toe dat ‘ons’ weeshuis bevolkt wordt door vondelingen, mishandelde en misbruikte kinderen, en bij voorbeeld kinderen afkomstig uit gezinnen waar het gezinshoofd, na de dood van beide ouders, zelf een kind is. Zambia, al is het er sociaal en politiek enorm veel beter aan toe dan omringende landen als Zimbabwe, Rwanda, Burundi, Congo en Malawi, is toch nog altijd zo ongeveer het epicentrum van de wereld-aids-epidemie.

Organisatie

 

Van de Child Care and Adoption Society of Zambia hebben we na ons bezoek drie jaar geleden het toenmalige officiële beschrijvingspapier meegestuurd met het jaarverslag. Daarin was onder veel meer te lezen dat de Society samenwerkt met het Department of Social Welfare, de Police Victim Support Unit en de Child Protection Unit. Ook lazen we daarin dat de meeste kinderen die, veelal via deze instanties, in de weeshuizen van de Society terecht komen, in slechte gezondheid verkeren en zwaar ondervoed zijn. Al deze dingen zijn natuurlijk nog niet veranderd.

 

Wat enigszins is veranderd sindsdien is de structuur van de organisatie. Deze is formeler geworden. De Society is overigens gesticht bij wet van 1956, 8 jaar voordat Zambia onafhankelijk werd. Aan het hoofd staat nu een jaarlijkse Algemene Vergadering, die een Nationaal Bestuur benoemt, waar de beide actieve afdelingen onder vallen, die van Ndola, en de onze, van Lusaka. Leden van deze Algemene Vergadering zijn leden van de afdelingen, uit alle geledingen van de algemene bevolking, onder wie juristen, accountants en medici.

 

Momenteel wordt geprobeerd, de overige afdelingen van de in principe nationale organisatie, die in sluimer waren geraakt, tot nieuw leven te wekken. Mede daartoe is een Nationaal Secretariaat opgericht. Onze huidige weeshuismoeder van het Chilenje Transient Home, Rosina Kapilikisha, is Executive Secretary van dit Secretariaat, en is in dienst van het Nationale Bestuur. Zij wordt bijgestaan door een Project Officer, Louis Mwewa, die ons aan deze inlichtingen heeft geholpen. Rosina heeft nu wel veel verantwoordelijkheden, zie haar mailtje van 8 december:

 

Am sorry i have not been a good communicator this year i have like three departments

to co-ordinate, National Office, Inter-country Adoption and Chilenje Transient Home

which is doing very well, we will send you photos of the children.

 

Rosina en Louis doen voor de afdeling, alias ons weeshuis, onder andere training, fundraising, child assessment, referral systems, administrative preparation of reports, child reintegration, placement. Daarnaast is er een Child Care Officer, die in dienst is van de afdeling en de dagelijkse gang van zaken in het huis verzorgt, samen met mothers, de assistenten, en bijgestaan door vrijwilligers. De foto’s die Rosina belooft zijn op dit moment nog niet binnen.

 

Financiën

 

Volgens Louis’ laatste gegevens bedragen de totale inkomsten van het Chilenje Transient Home momenteel ongeveer ter waarde van US dollar 17.500, en de uitgaven voor voedsel, onderhoud van het huis, medische zorg en schoolgeld ongeveer 12.857, waarbij dan niet zijn inbegrepen reiskosten, papier en drukwerk, personeelskosten en kleding.

 

Onze jaarlijkse bijdrage van zesmaal 800 euro is dus van reële waarde voor hen: een euro is momenteel ongeveer 1,1 dollar waard, en dat betekent dat onze bijdrage ongeveer 5280 dollar waard is, ofwel bijna een derde deel van hun begroting.

 

Verdere hulp

 

We kunnen hier iets concreter dan voorheen vertellen welke instanties, personen, bedrijven, en organisaties, het huis, financieel en/of materieel, ondersteunen. In de volgorde waarin Louis het opsomde: Marsh, een accountantsbureau, ZAMBEEF, een vleesbedrijf, de Stadsbakkerij van Lusaka, de Katholieke vrouwenbond, de Pinkstergemeente, individuele leden van de Society die zowel materieel als financieel steunen, het Nationale Kantoor van de Society, en het Government Department of Social Welfare.

 

Daarnaast zijn er incidentele inkomstenbronnen zoals golftoernooien, door leden georganiseerde tuinfeesten, en bijdragen in administratiekosten van het Nationale Kantoor.

 

Het huis

 

Het huis is geschonken door de gemeenteraad van Lusaka, en de afdeling betaalt alleen de jaarlijkse onroerend goed-belasting die alle huiseigenaren betalen.

 

Netwerk

 

Het Chilenje Transient Home onderhoudt uitstekende relaties met andere weeshuizen en met het stadsbestuur en regeringsinstanties. Daardoor is steeds weer ondersteuning te vinden. Bij voorbeeld zitten er nu drie kinderen in het voortgezet onderwijs waarvan één intern, door de organisatie betaald, en twee voor wie het schoolgeld wordt betaald door de regering. Zo komen wij vanzelf terecht bij ons saaiste gedeelte.

 

Zakelijk jaarverslag

 

Ook dit afgelopen jaar hebben we weer zesmaal 800 euro kunnen overmaken, en zesmaal twee dozen met kleding en schoenen, met de toevoeging van af en toe wat Engelstalige kinderboeken en wat knuffels en andere speeltjes. Het belang van met name dat geld is in het bovenstaande duidelijk genoeg geworden; en als wij jullie daarvoor dankbaar zijn is dat namens velen daarginds.

 

Bij naam willen we in dit verband opnieuw Martha de Vreeze noemen, die weer een grandioze portie schoenen heeft gekregen van de firma Beukeboom in Eemnes; Willem de Groot en diens medewerker Michael Maas, die ons ieder jaar helpen bij het onderhoud en het aanvullen van onze website, evenals Geert Bal die de nieuwe foto’s alsmede dit jaarverslag op de website heeft geplaatst; en vooral ook Mr J.J. Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster in Loosdrecht, die opnieuw belangeloos ons financieel verslag hebben opgesteld. Je vindt dit op de laatste bladzijde hieronder.

 

Het grotere huis

 

Het werk hieraan verloopt niet zeer snel. Twee jaar geleden vertelden we dat een terrein door de stad aan de stichting was geschonken, met de hulp dan de toenmalige first lady Mrs Maureen Mwanawasa.Vorig jaar kondigden we aan dat er allereerst gewerkt zou gaan worden aan de omheining van het terrein. Op 25 maart hebben we 1.137,50 euro overgemaakt, zijnde de helft van het geraamde bedrag, als aanbetaling.

 

Sindsdien heeft men veel werk gehad aan het verwijderen van de hopen stenen die zich op het terrein bevonden. Uiteindelijk is in januari het hek om het hele terrein heen voltooid; zie de laatste twee foto’s op onze website. Nu moet er nog een toegang worden aangebracht. Graag halen we Rosina over dit project nog aan:

 

Before your support the plot was almost turned into a dumping site, and it was life

threatening for the community around. Many times CCASZ board members and staff

were caught in scuffles with land grabbers who were almost getting the piece of land

away. We are so grateful that with your support for us to fence the place the land is now

fully secured.

 

I would like to mention to you that board members also played a big role in putting

materials together especially Veronica Machungwa did a lot of running around and to

oversee the project.

 

Please convey our gratitude to your partners for the great job they have done in helping

us to secure the land.

 

Over Veronica’s rol citeren we nog haarzelf:

 

So relieved that it finally happened though I had to step in and bulldoze my way to get

the work done but it’s  done.

 

Inmiddels hebben we van Rosina bericht ontvangen over de kosten van het toegangshek en het precieze resterende bedrag voor de voltooide bouw van het hek. In totaal hebben we voor deze twee dingen 1200 euro overgemaakt uit onze spaarrekening voor dit doel. Maar die overboeking zal pas verschijnen op de jaarafrekening 2016.

 

Het terrein is gelegen in de wijk Chalala, niet ver van Chilenje South. De precieze adres-naam zijn we nog aan het uitpuzzelen, dus je zult nog even moeten wachten met Google Earth.

 

Tenslotte

 

Wij danken jullie uit de grond van ons hart voor het vertrouwen en de trouw, en we hopen niet minder serieus dat jullie allen die op Marie-Louise en Steven zult weten over te plaatsen. Wij blijven te allen tijde voor ieder soort vraag of inlichting bereikbaar, bij voorbeeld via onze mailadressen hier boven. Ook komt er geen wijziging in onze 100%-garantie die inhoudt, dat van jullie giften 100% in handen komt van het weeshuis, met aftrek alleen van de kosten van de overboeking. Alle andere kosten dragen wij zelf bij. De komende maanden gaan we de zaak overdragen, en met de mensen in Lusaka zijn we al in correspondentie over deze wijziging.

 

Op onze laatste bladzijde volgt zoals altijd de bijlage met onze jaarcijfers. Alle bankafschriften en nota’s blijven te allen tijde ter inzage voor ieder die dat wenst.

 

Een nóg hartelijker groet dan voorheen,

Ben en Mieke.

 

Bijlage: Accountantsverslag en jaarrekening (samenvatting)

 

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

 

NB: dit verslag ziet er eenvoudiger uit dan in voorgaande jaren. Dat komt doordat de Rabo-rekening van de stichting in 2014 is opgeheven en daardoor hier niet meer voorkomt.

 

1.Balans per 31 december 2015   Activa: liquide middelen                        18.682

(31-12-2014: 18.756)

Passiva: vermogen                         18.682

(31-12-2014: 18.756)

2.Winst- en verliesrekening 2015 Ingekomen donaties/giften            5.745 (2014: 3.985)

Kosten: uitgegeven dona            ties            5.938 (2014: 4.800)

Bedrijfsresultaat                                       -193 (2014: -815)

Financiële baten en lasten                 119 (2014: 197)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-74 (2014: -618)

Resultaat                                                       -74 (2014: -618)

 

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Liquide middelen ING Bank               2.320 (2014: 1.375)

Idem ING Bank Spaarrekening            16.326 (2014: 17.381)

Totaal activa                                    18.682 (2014: 18.756)

 

Overige reserves                                Stand per 1 januari                         18.756 (2014: 19.374)

Resultaatbestemming boekjaar                    -74 (2014: -618)

Stand per 32 december                        18.682 (2014: 18.756)

 

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het

overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop de bovenstaande samenvatting van de

stukken is gebaseerd.

 

saldo ING-rekening 01/01/2015 1374,92
in (giften) 5745
in (rente) 0
in (door ons betaalde kosten ING-rekening + KvK vanwege de 100% garantie) 100,2
uit (overgemaakt naar Chilenje) 4800
uit (kosten ING-rekening + KvK) 100,2
saldo ING-rekening 31/12/2015 2319,92
   
saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 01/01/2015 17381,31
in (rente) 118,53
uit (overgemaakt naar Chilenje) 1137,5
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2015 16362,34

 

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.