Jaarverslag 2012

Stichting Deborafonds tot ondersteuning van het Chilenje Transient Home,
79 Chiyele Road, Chilenje South,
Lusaka, Zambia
http://www.deborafonds.nl
ANBI
Inschrijfnr Kamer van Koophandel Midden-Nederland 30193181
ING-bank 4263322 ten name van Stichting Deborafonds te Loenen a/d Vecht
(Na 1 februari 2014 voor incidentele bijdragen: NL67INGB0004263322)

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
miekenefkens@kabelfoon.net
benbal@caiway.nl 26 maart 2013

Aan al onze donateurs en verdere helpers.

Het was een bewogen jaar, althans voor ons. Voor het weeshuis was het een vrij normaal jaar, behalve op het eind, zie onder Tenslotter en Tenslotst. Tijdens ons bezoek waren er 10 kinderen, nu zijn het er weer 20. Het bezoek, van Ben en ons bestuurslid Nino, aan ‘ons’ weeshuis, was natuurlijk voor ons de grote gebeurtenis van dit jaar. Een paar kernfeiten hebben we al meteen van de zomer aan jullie rondgestuurd, met twee foto’tjes op papier. Hier gaan we meer vertellen.
Maar eerst het zakelijke gedeelte.

Zakelijke gegevens

De cijfers vind je aan het eind; alle stukken blijven bij ons ter inzage. We hebben opnieuw elke twee maanden 800 euro kunnen sturen, en omstreeks dezelfde tijdstippen ook telkens twee dozen van elk 5 kg met kleren, schoenen, en wat speelgoed, knuffels en kinderboeken. In allebei deze soorten zendingen is, nu er meer direct contact met het huis is ontstaan, iets veranderd; in een apart paragraafje gaan we daar zo meteen op in. Zo ook op het plan voor het grotere huis.

Aan de weeshuismoeder, en aan de twee bestuursleden met wie we tijdens ons bezoek hebben kennisgemaakt, hebben wij, toen dat zo ter sprake kwam, uitgelegd hoe onze relatie met hen ontstaan is, en hoe we onze donateurs hebben geworven (familie, vrienden, buren, collega’s, oud-leerlingen). Uiteraard vonden zij het allemaal even schitterend, en met name de bestuursleden, vrijwilligers net als wij, wisten veel te vertellen over hun motivatie, over de omstandigheden die zoveel weeshuizen in Zambia nodig maken, en over de dankbaarheid die ze voelen voor de steun van vele kanten die ze krijgen. We gingen daarheen om verhalen te verzamelen voor jullie. Die hebben we gevonden; meer dan genoeg voor meerdere jaarverslagen.

Die dankbaarheid delen wij onverminderd, en wel vooral jegens jullie allen, de gevers, en de helpers, en jullie trouw. Zoals al vele jaren noemen we van de helpers met name Mr J.J.Slof en zijn medewerker Marcel van Klooster te Loosdrecht, die, al voor de negende keer, ons financieel verslag belangeloos voor ons hebben opgesteld. Zonder hen zou dit jaarverslag niet mogelijk zijn. Evenzeer bedanken we bij name Willem de Groot en diens medewerker Michael Maas, die onze website hebben onderhouden en aangevuld.

Onder zakelijke gegevens valt ook het volgende. Hierboven hebben we alleen nog het banknummer van onze Stichting bij de ING vermeld. Voorheen noemden we daarnaast het nummer van een privé-spaarrekening bij de Rabobank. Dat was historisch zo gegroeid: we zijn onze ondersteuning van dit weeshuis begonnen met behulp van die Rabo-rekening, waarop een potje stond waarvoor we een bestemming zochten. Details kun je lezen in de vroegste jaarverslagen op de website.

De Rabobank heeft nu laten weten dat het gebruik van een privé-rekening voor een Stichting die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven niet mag van de regels van de bank, ook al is het nóg zozeer voor een goed doel. Omzetten in een zakelijke rekening met behoud van hetzelfde nummer is n i e t mogelijk. We hebben een jaar de tijd gekregen om dit gebruik van deze rekening af te bouwen. We sturen diegenen van jullie die van de Raborekening gebruik maken hierover binnenkort een aparte brief.

Nieuwe foto’s en filmpjes

Het web-adres staat hierboven; maar je kunt ook gewoon deborafonds googelen, en dan de eerste hit kiezen. Als je op de zwarte balk onder titelfoto op foto’s klikt, zie je twee nieuwe foto’s, met de titels Posters in het Huis en De Weeshuismoeder. Dubbelklikken op elk brengt je bij de twee kleine serietjes die we nu als eerste geplaatst hebben. Dubbelklikken op elk van de individuele foto’s geeft je een groter beeld. Verdere serietjes volgen volgende jaren, in samenhang met onze verhalen.

De beide posters troffen ons vanwege de inhoud ervan, die weinig nadere toelichting behoeft. De foto’s van de weeshuismoeder, eenmaal met Nino en Zoe, en eenmaal met drie van de acht assistentes die we, meestal één tegelijk, hebben ontmoet, tonen de vrouw wier toewijding én kundigheid grote indruk op ons maakte.

Als je in de zwarte balk op filmpjes klikt, krijg je er twee aangekondigd, die je kunt afspelen door op het driehoekje in het midden te klikken. Onderaan het beeld kun je vooruit of achteruit spoelen. Alle filmpjes zijn het werk van Nino. Op het ene zie je de moeder in gesprek met Zoe en Ben; ze geeft daar uitleg van de drinkwatervoorziening. Je ziet, even, dat het watertorentje is geschonken en geïnstalleerd door een Nederlands bedrijf, met wie we later contact hebben gehad:

Ja, inderdaad is de watertoren geschonken door ons bedrijf eind 2008, begin 2009. Globe Corp richt ziekenhuizen en laboratoria in, in met name Afrika. Wij bieden aan op aanbestedingen die gefinancieerd worden door bijv de EU en de Wereldbank en zijn een commerciële organisatie. Wij stellen ons ten doel elk jaar rond de kerstperiode iets concreets te betekenen voor de minder bedeelden en doen dit per jaar in een land waar we op dat moment actief zijn met het uitvoeren van een contract. De watertoren is dan ook enkele jaren geleden geschonken en onze man in Lusaka heeft dit met financiële steun van ons verzorgd. Na de oplevering ben ik zelf ook gaan kijken en werd me verteld dat men nu in staat was water “op te sparen” in het reservoir zodat het op adequate wijze aangewend kon worden op de momenten dat het nodig was, is. Dit omdat de watervoorziening te wensen overliet mbt de hoeveelheid toevoer van water. We hopen dat u heeft mogen constateren dat het nog werkt en dat men er volop gebruik van maakt.

Dat hebben we inderdaad. Op het andere filmpje zie je, als vrolijke noot, de opname die Nino maakte van de giraffen die we tegenkwamen op ons bezoek aan het Chaminuka Wildlife Park. Het begin van dit giraffefilmpje is een beetje statisch; spoel gerust even door.

De weeshuismoeder

Dan het bezoek aan het weeshuis. In feite zijn we een week in Lusaka geweest en vier keer een paar uur in het weeshuis; verder hebben we eenmaal geluncht met de weeshuismoeder en twee van de bestuursleden. Zo meteen iets meer daarover, en in de loop van de komende jaren nog veel meer, ook over onze reis zelf, ons logeeradres, de wijk Chilenje, de stad Lusaka, het land buiten de stad, en, vooral, de kinderen, en de organisatie achter het weeshuis.
Maar allereerst iets vreemds: de weeshuismoeder die wij ontmoetten had een andere naam dan de Deborah die wij meenden te kennen. Onze stichting heet Deborafonds. Onze vriendin en contactpersoon Zoe, bij wie we nu ook gelogeerd hebben, heeft dezelfde vrouw destijds leren kennen onder de naam Deborah Chibonga. Dat de h in die naam bij ons verdween is het gevolg geweest van de neiging tot lichte vereenvoudiging van de spelling van het Engels waar we in Zambia wel meer voorbeelden van zagen, en die je ook in officieel Amerikaans vindt.

Goed. Zij stelde zich nu aan ons voor als Lucille Mudenda. Toen ik bij ons tweede bezoek informeerde of Mudenda misschien haar geboortenaam was en Chibonga die van haar man, was het antwoord: ik heb geen man, en dit is mijn enige naam. Het was natuurlijk moeilijk om verder te vragen. Wel vertelde ze later dat ze twee volwassen zoons heeft.

We hebben Zoe over dit netelige probleem geraadpleegd. Zij kent cultuur en gewoonten, en heeft de vorsende en interpreterende instelling van de journalist die ze is. Voorop staat, dat je in Zambia nog veel minder dan hier mensen over dit soort dingen kunt uitvragen: dat geldt als erger dan onbeleefd.

Het is Zoe opgevallen dat Lucille (voor haar overigens Mrs Mudenda; ook in die dingen is de cultuur wat formeler dan bij ons) lichamelijk de verschijnselen vertoont van medicijngebruik bij HIV-besmetting. Doordat Zambia ongeveer het wereldcentrum van de aids-epidemie is, heeft Zoe daarvoor natuurlijk een getraind oog. Een gehuwde vrouw komt meestal maar op één manier aan deze besmetting: van haar man. Voor de rest van het verhaal kunnen we Zoe’s eigen tekst niet verbeteren. Het dilemma dat ze noemt is dat tussen verklaring van de naamsverandering enerzijds, en respect voor de privacy anderzijds.

I understand your dilemma… I knew her as Deborah on my first encounter with her. My only theory to the change of name would be after her illness. Many wives face a lot of resentment from their husbands when they test negative, even if their husbands don’t even know what their own status is. Unfortunately this disease seem to hit us the women earlier than men even if it’s the man that originally contracts it, so when a wife shows signs of sickness they are abandoned by their husbands, and out of resentment they drop the names that remind them of that one person that infected them, others commit suicide. Lucille like many other women in her position, take up their middle names and their maiden names. This is what I strongly suspect is the case with Lucille. It’s a difficult life that a lot of married women are leading here, I just hope that your contributors will understand. Like you said it’s not something I or you can get to the bottom of, it would be very rude especially since she had not come out in the open to tell us her status.

Uit de context blijkt wel, dat Zoe met ‘testing negative’ bedoelt wat wij verstaan onder testing positive.

De korte serie foto’s van haar hebben we al toegelicht, evenals het fimpje. Het filmpje en al deze foto’s behalve de laatste zijn van ons kennismakingsbezoek op 8 juni; de laatste foto met de laptop is van het afscheidsbezoek op 14 juni. Het vertrouwen was toen gevestigd, en we kregen de hele boekhouding te zien, van de kinderen en van de financiën.

Ook gaf zij ons bij dat afscheid toestemming om onze foto’s op de website te zetten. Bij het eerste bezoek heeft ze daar nog nadrukkelijk bezwaar tegen gemaakt, omdat ze dat strijdig vond met de privacy van de kinderen. We hadden de indruk, al zei ze dat niet, dat ze bevreesd was voor pogingen tot kindermisbruik door internet-struiners. We konden de waakzaamheid daarvoor waarderen, evenals het beleid om de kinderen weerbaar te maken tegenover dit type gevaren, zoals dat bleek uit de beide posters die in het huis aan de muur hangen en die je op de site ziet. Toen we hadden verteld dat de site geheel in het Nederlands was, en dat eigenlijk alleen onze vaste relaties van het bestaan ervan weten, was het goed.

Overigens is het niet zo dat Lucille het huis heeft gesticht, zoals wij voorheen dachten. Er is een Board verantwoordelijk voor het huis; meer daarover lees je in de hierbij gevoegde brief van de Child Care and Adoption Society of Zambia, waaronder het Chilenje Transient Home ressorteert. Vóór Lucille heeft een ander de leiding gehad, en als zij wegvalt draait het huis gewoon door, en zal men een opvolger aanstellen.

Lucilles toewijding én kundigheid zijn intussen moeilijk te overtreffen, en dat is één van de dingen waarvan wij het meest onder de indruk waren, en die onze reis zo de moeite waard hebben gemaakt; in volgende afleveringen gaan we daar zeker nog verder op in.

Het grotere huis

Het tweede onderwerp dat om voorrang vraagt omdat we daar afgelopen jaar speciaal actie voor hebben gevoerd, is de behoefte aan een grotere behuizing. We zijn een paar jaar geleden begonnen met een aparte spaarpot, op basis van Zoe’s schatting dat daar ca 20 duizend US dollar voor nodig zou zijn. Door onze schilderijen-actie en in de nasleep daarvan zijn hiervoor dit jaar meer en grotere giften binnen gekomen dan voorheen, zodat het saldo van deze spaarpot per eind 2012 ruim 13.600 euro bedroeg. We noemen met name een naamloze schenking door een dierbare relatie ‘met respect voor het initiatief’ van 1875 euro. Nog sterker: op het moment dat we dit schrijven bedraagt het saldo al ca 14.900.

We hebben steeds aangenomen dat 15 duizend euro ongeveer 20 duizend dollar is; dus we hebben het oorspronkelijke doel nu feitelijk bereikt. Echter, men heeft in Lusaka inmiddels eigen plannen gemaakt voor de grotere behuizing. Men heeft een flink terrein verworven, waar men in de toekomst zelf op wil bouwen. Het plan is, daar dan tevens een kinderdagverblijf in onder te brengen, wat voor inkomsten kan zorgen. Ook wordt gespeeld met de gedachte aan een groentetuin, voor de eigen voedselvoorziening en tevens, opnieuw, voor mogelijke inkomsten. Wij hebben dat terrein bezocht, en we zullen ook daar bij volgende gelegenheid meer over vertellen, met foto’s.

Het bedrag dat wij bijeen gebracht hebben zal nooit toereikend zijn voor dit plan; alleen al het puinruimen en egaliseren van het terrein zal een fors project zijn. Uiteraard zullen we onze spaarpot pas in stelling brengen als daar een concreet onderdeel van dit project mee gemoeid is, en het grotere huis ook werkelijk in zicht. Van de verdere ontwikkelingen op dit punt houden we jullie op de hoogte.

Overboeking geld en verzending dozen

Tot halverwege 2012 hebben we onze geldzendingen steeds gedaan via Western Union / Moneygram, waarbij wij stortten, een referentienummer meekregen en een testvraag, en die doorbelden aan Zoe, die het geld daar dan kon ophalen met behulp van dat referentienummer en die testvraag. Zij bracht het dan naar het weeshuis.

Lucille was ervan overtuigd dat het ook mogelijk is rechtstreeks over te maken naar de bankrekening van de Child Care and Adoption Society of Zambia, waar het Transient Home deel van uitmaakt. Ze krijgen langs die weg wel vaker giften uit het buitenland. We hebben onze bank gevraagd hoe dat moest, het uitgeprobeerd met een tientje als proef, en toen dat vlot leidde tot een ontvangstbevestiging, zijn we op die methode overgestapt. Tot tevredenheid van Zoe, die dat een hoop tijd en benzinekosten bespaart. Wel heeft zij tot eind 2012 de dozen van het postkantoor afgehaald; we zijn nu getuige geweest van hoe dat gaat.

We hebben nog steeds redelijk voorraad van kleding en schoeisel in huis. Fraaie dingen blijven natuurlijk altijd welkom, evenals met name Engelstalige kinderboeken, knuffels van licht gewicht en geringe omvang, en, vooral, rijgkralen en Duplo of niet al te complexe lego.

IBAN

Jullie zullen net als wij van je bank de aankondiging hebben gekregen dat in 2014 al onze rekeningnummers worden geëuropeaniseerd tot zogeheten IBAN-nummers. We hebben geïnformeerd. Diegenen van jullie die ons doneren via automatische overschijvingen, hoeven niets te doen. Dus dat is alweer een hele geruststelling.

Echter: vanaf 1 februari 2014 zullen incidentele giften moeten worden gedaan met het nieuwe nummer, dat bestaat uit het oude, voorafgegaan door een en ander. Voor de volledigheid geven we dat nieuwe nummer ook vast hierboven in ons briefhoofd.

Tenslotte

Vragen n.a.v. onze reis zijn te allen tijde welkom en zullen stof bijdragen voor onze volgende afleveringen. Met vragen waar wij zelf niet op kunnen antwoorden zullen wij ons wenden tot de mensen daar.

Tenslotter

Er zijn twee dingen gebeurd, een onprettig en een prettig, die strikt genomen niet tot het hier gerapporteerde jaar behoren, maar die toch zo ingrijpend zijn dat we ze nog willen vermelden.

Eerst het onprettige. Ons bereikte het bericht dat Lucille Mudenda na vele jaren door de Board van de Society vanwege een conflict is ontslagen. Wij zijn door beide partijen ingelicht over de feiten, en volstaan op deze plaats met te vermelden dat het conflict niets met het weeshuis of de financiën daarvan had te maken. Lucille is opgevolgd door Ms Rosina (Rose) Kapilikisha. Rose was een van de twee leden van de Board die Nino en ik van de zomer ontmoet hebben, en zij maakte op ons een capabele en vertrouwenwekkendeindruk. We hebben met haar nu rechtstreeks en geregeld mailcontact.

Dan het prettige te-elfder-ure-nieuws. Onze contactpersoon en vriendin Zoe gaat in april trouwen en bevallen, en daarna emigreren naar Amerika waar haar aanstaande woont. Dat betekent voor ons, dat wij voortaan niet alleen het geld maar ook de dozen rechtstreeks aan de weeshuismoeder gaan toesturen. Inmiddels is eind januari ook dit goed gelukt, en is de tweede lichting van het nieuwe jaar onderweg.

Tenslotst

Te dertiender ure, namelijk op 8 januari, kreeg ik het volgende bericht van Rose: we had a tremendous Christmas this year as Chilenje transient Home. we were invited to sing christmas carols with the president and the first lady at the state House.

In bijlage aan ommezijde de jaarcijfers. In losse bijlage de informatie-brief van de Child Care and Adoption Society.

Intussen een hartelijke groet,

Ben en Mieke.

Bijlage: Accountantsverslag en Jaarrekening (samenvatting)

NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2012. Activa: liquide middelen 16.625 (31-12-2011: 11.508)
Passiva: vermogen 16.625 (31-12-2011: 11.508)
2. Winst- en verliesrekening 2012 Netto omzet: 9.806 (2011: 8.732)
Kosten 4.809 (2011: 4.801)
Bedrijfsresultaat 4.997 (2011: 3.931)
Financiële baten en lasten 120 (2011:135)
Resultaat 5.117 (2011: 4.066)

Toelichting op de balans Liquide middelen: Rabobank 1.119 (31-12-2011: 2.554)
Liquide middelen: ING Bank 1.123 (31-12-2011: 1.531)
Idem ING Bank Spaarrekening 14.383 (31-12-2011: 7.423)
Totaal activa 16.625 (31-12-2011: 11.508)

Overige reserves Stand per 1 januari 11.508 (2011: 7.442)
Resultaatbestemming boekjaar 5.117 (2011: 4.006)
Stand per 31 december 16.625 (2011: 11.508)

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 01/01/2012 2554,22
in (giften) 1230
in (rente) 44,77
uit (rechtstreeks overgemaakt naar Chilenje, inclusief €10 proefstorting) 1610
uit (naar ING-rekening) 1100
saldo Rabobankrekening 31/12/2012 1118,99

saldo ING-rekening 01/01/2012 1531,22
in (giften) 8443
in (rente) 0
in (door ons betaalde kosten ING-rekening + KvK vanwege de 100% garantie 133,34
in (van Rabobankrekening) 1100
uit (overgemaakt naar Chilenje) 3200
uit (kosten ING-rekening + KvK) 113,37
uit (naar Spaarrekening ING tbv “Fonds voor groter huis”) 6771,55
saldo ING-rekening 31/12/2012 1122,64

saldo Kwartaalrekening (=Spaarrekening) ING tbv “Fonds voor groter huis” 01/01/2012
7423,04
in (rente) 188,61
in (van ING rekening) 6771,55
saldo Kwartaalrekening ING tbv “Fonds voor groter huis” 31/12/2012 14383,2

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.