Jaarverslag 2006

Stichting Deborafonds

tot ondersteuning van het
Chilenje Transit Home
te Lusaka, Zambia
(directie Ms Deborah Chibonga).
http://www.deborafonds.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Utrecht 30193181

Ben en Mieke Bal-Nefkens
Dorpsstraat 79
3632 AS Loenen a/d Vecht
0294-23.38.70
benbal@caiway.nl

7 maart 2007

Aan allen.

Elke keer als wij de bankafschriften registreren en wegstrepen zijn we dankbaar door jullie voortgezette steun aan “ons” weeshuis, en door jullie vertrouwen in ons, amateurs, en in onze contactpersoon Zoe (Zophele Ngoma), en in Deborah die het werk doet. Sommigen van jullie hebben aan hun oorspronkelijke automatische overschrijving een aanmoedigend of geestig tekstje toegevoegd. Het is amusant om die tekstjes elke maand weer tegen te komen. Ook dat helpt om de moed erin te houden.

Kort samengevat: dank jullie wel voor alles. Alles is veel: de periodieke en incidentele financiële bijdragen, de diverse subsidies, de accountantshulp, het instandhouden van de website en de hulp bij het beheer daarvan, de levering van kleren en schoenen, en de hulp bij het sorteren daarvan en bij het inpakken van de zendingen. Over al deze activiteiten volgt hieronder enig overzicht en enige verantwoording. Alleen de kleertjes- en schoenenleveranciers kunnen we niet allemaal langs deze weg bedanken, omdat we ze niet allemaal kennen: een van de aardigste steunblijken is de plastic tas die af en toe als wij thuis komen aan de deur hangt.

Financiën en bijzondere giften

We beginnen voor de afwisseling maar eens met de geldzaken. Evenals vorig jaar en het jaar daarvoor is het financieel verslag over 2006 belangeloos voor ons opgesteld door Mr J.J.Slof AA/FB te Loosdrecht. De essentiële gegevens hieruit vind je in de bijlage hieronder. Alle stukken, bonnen en bankafschriften blijven bij ons ter inzage.

We hebben in 2006 opnieuw elke twee maanden 600 euro overgemaakt. Onkosten zijn niet ten laste van de stichting gekomen, omdat we vasthouden aan de garantie dat, met aftrek alleen van de bankprovisie voor de overboeking, 100% van de giften rechtstreeks bij het weeshuis terecht komt. De onkosten nemen wij voor eigen rekening, en Zoe doet dat aan gene zijde. Geoormerkte subsidies die ons worden toegekend uitsluitend ter bestrijding van bepaalde onkosten staan natuurlijk buiten deze stelregel; zo meteen daarover meer.

De oplettende cijferlezer zal in de bijlage niet ontgaan, dat het slotsaldo voor 2006 opvallend veel hoger is dan het beginsaldo. Dit heeft drie oorzaken.

Ten eerste is ons een eenmalige gift van 1000 euro gedaan door de Stichting Kringloopwinkel te Laren N.-H. Wij vermoeden dat dit is gebeurd op voorspraak van Martha de Vreeze. Deze gift hebben wij pas na de jaarwisseling overgemaakt, en hij flatteert dus het slotsaldo. Hij is besteed aan de aanschaf van nieuwe bedden voor een paar nieuw binnengekomen kindjes, een wasmachine, een TV om een door anderen geschonken stapel educatieve video’s ten nutte te kunnen maken, en een computer om de kids computerwise te kunnen laten worden.

Ten tweede ontvingen wij een eenmalige gift van 500 euro van de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes, ongetwijfeld eveneens op voorspraak van Martha. Deze gift was exclusief bestemd voor de financiering van de portokosten van de dozen met kleren en schoenen die we sturen. We willen hem pas verrekenen als we hem hebben opgemaakt, en vandaar dat ook dit bedrag het slotsaldo flatteert.

Ten derde hebben we onze periodieke overboeking natuurlijk altijd voorzichtig geraamd, om vervelende verrassingen te vermijden. Dit beleid heeft een zekere saldovorming tot gevolg gehad, wat nog in de hand wordt gewerkt doordat er wel donateurs bijkomen maar er nauwelijks afhaken. Zonder de zaak nou precies te kunnen becijferen, hebben we het met ingang van 2007 aangedurfd om de tweemaandelijkse overboeking te verhogen van 600 naar 800 euro. Daardoor zal de saldovorming wel weer verminderen.

Los van het voorafgaande willen we nog een bijzondere gift vermelden. Dit jaar kwam nog het restant binnen van de opbrengst van de nalatenschap van Vitor Felix do Monte, wijlen de ex-vriend van onze vriendin Ria van Eck, waarover in ons vorige jaarverslag meer uitleg staat. Deze schenking is opnieuw mede ter nagedachtenis van de schenker.

Een detail op het punt van het financiële beheer is nog, dat we, op momenten dat er saldo ontstaat, af en toe overboeken van de Postbank naar de Rabobank, omdat de Postbank geen rente geeft en de Rabobank wel. Als er overgemaakt gaat worden moeten we dan soms weer terugboeken. Bovendien moet het verkeer van en naar de Rabobankrekening lopen via onze privérekening, omdat de bank niet rechtstreeks overboekt van spaarrekeningen naar buiten. Met dat al vertoont de boekhouding een enigszins rommelige aanblik. Maar we zijn er redelijk aan gewend.

Pakketzendingen

We hebben het afgelopen jaar twaalf dozen met schoenen en kleren verstuurd, die uiteindelijk alle twaalf zijn aangekomen. Oppervlaktepost was 10 euro goedkoper dan luchtpost, maar deed er veel langer over. Bovendien zijn er in 2005, zoals vorig jaar gerapporteerd, dozen verdwenen. We hebben dus de eerste tien dozen weer per luchtpost gedaan, en toen dat allemaal goed was gegaan, daarna geprobeerd hoe het op de zuinige manier zou gaan. Na een paar weken kreeg ons postkantoor doos XI en XII retour. Bleek, dat oppervlaktezending naar Zambia niet meer mogelijk was. Bijgefrankeerd, en toen duurde het toch nog twee maanden in plaats van de normale twee weken. Maar aangekomen zijn ze. Misschien hadden algemene problemen met de oppervlaktepost, eerder dan de door ons vermoede dieven, iets te maken met de verdwijning van sommige van onze dozen in 2005.

Op de nieuwe serie foto’s kun je de kinderen zien pronken in kleertjes en schoenen van ons, en eenmaal zien kijken in een van de Peter Rabbit boekjes waarvan we uiteindelijk de hele collectie die we nog hadden liggen hebben meegestuurd. Zoe heeft deze fotos gemaakt, en toen we haar meldden dat we haar niet wilden vragen om dat elk jaar te gaan doen omdat ze al zoveel doet, heeft ze terstond beloofd om dat te zullen doen.

Het Transit Home

Over de besteding van onze geldzendingen krijgen we af en toe een berichtje, als er iets buiten de routine van het dagelijks leven het vermelden waard is. Schoolgeld was dit jaar een extra zorg omdat de staatsscholen alsmaar extra bijdragen vragen voor van alles en nog wat. Verder zijn er dit jaar klamboes gekocht, en van de zomer, bij hun de winter, electrische olieradiatorkachels en extra dekens. Het strookt niet met ons beeld van tropisch Afrika, maar de temperaturen zakken daar ’s winters ’s nachts tot 2 graden Celsius, en afgelopen jaar zijn er in Lusaka twee straatkinderen door de kou overleden.

Een momentopname: halverwege het afgelopen jaar telde het weeshuis zestien kinderen, met nog twee in aantocht. Van die 16 waren er 10 jongens tussen 3 maanden en 13 jaar oud, en 6 meisjes van 1 tot 12 jaar. Later zijn drie van de oudste kinderen vertrokken, en het is interessant om te lezen wat Zoe daarover schrijft:

3 of the children (girls) have moved to boarding school. The school is called Kasisi Orphanage Boarding School. It is a boarding school run by the catholic nuns. It was initially begun as a school specifically for orphaned children who were taken to Kasisi orphanage, then, when it gained recognition as a very good school they allowed even those children who were not orphans so that they could mix with the orphaned kids… it’s a school that’s North-East of Lusaka, and is approximately an hour’s drive from Lusaka.

It has both boys and girls and it’s a high school which also provides learning of crafts as part of their education. Deborah is paying for their school but at a price lower than the others.. all the orphans pay less than the others. And during the holidays the children are free to go back to see their friends at the home in Chilenje…

So basically it’s a good high school with a high pass rate which gives more privilege to orphanaged children, and most of the basic things like beds, beddings, food stuff is provided for the children.. although the children cultivate their own food and have a poultry farm that they run in order to feed themselves, and also make all kinds of crafts that they sell to people who usually go to the school for pocket money… one day if I get a chance of going there I will take pictures for you..

Maar er komen steeds ook weer nieuwe kinderen bij, en het aantal blijft rond de zestien schommelen.

Zophele

Onze contactpersoon Zoe komt ons deze zomer op onze uitnodiging bezoeken. Ongetwijfeld zullen we dan uitgebreider over het weeshuis komen te praten dan via de e-mail doenlijk is.

Zelf zijn we niet zo snel geneigd daarheen te gaan. Bovendien denken we in ons achterhoofd dat het meer op zijn plaats zou zijn als iemand met meer zakelijk en organisatorisch inzicht dan wij hebben dat eens zou doen, iemand die in staat is de mogelijkheden te onderzoeken van de gewenste uitbreiding van het huis. Niettemin, Zoe komt dit jaar hier.

De website

Zoe’s foto’s, een mooie grote serie van 24, zijn inmiddels op onze website te bezichtigen: http://www.deborafonds.nl, debora zonder h. In het menu waar je het eerst terecht komt, vind je onder knop Dagboek onze diverse teksten en de filmpjes uit 2004. Onder knop Fotoalbum vind je de titels van de vier series foto’s die er inmiddels op staan. Een knop die je aanklikt wordt onzichtbaar, maar dat geeft niet. Als je een serie foto’s oproept door op de titel ervan te klikken, kun je elke foto vergroten door erop te klikken. De vergrote foto is soms minder scherp; maar als je hem nogmaals vergroot wordt hij schermvullend en wel weer scherp. Dus.

De rest van de handleiding voor de website vind je op de eerste bladzijde van ons vorige jaarverslag, desgewenst op de website na te lezen (onder Dagboek).

Contacten

Af en toe ontstaat er contact met soortgelijke, meestal veel grotere, stichtingen. Een daarvan bleek dit jaar beloftevol en willen we daarom vermelden. SOS-Kinderdorpen is een welbekende organisatie met een uitstekende reputatie. Zij runnen tal van weeshuizen in vele landen. Het idee rees, dat contact er wie weet toe zou kunnen leiden dat zij, stel dat dat op den duur wederzijds gewenst zou blijken te worden, het Chilenje Transit Home onder hun vleugels zouden kunnen nemen. Dat zou een veel solidere basis geven, en onze stichting zou dan overbodig worden. Het was een kortstondige wensfantasie: nader contact wees uit, dat de nederlandse afdeling van SOS-Kinderdorpen uitsluitend functioneert als inzamelingsorganisatie ten behoeve van het internationale bureau; en voor onze toenadering bestond bij hen geen belangstelling.

De Stichting

De reeds genoemde Martha de Vreeze, een oud-collega van Ben, die al veel voor ons gedaan heeft, is toegetreden tot ons stichtingsbestuur, dat daarmee de wettelijk voorgeschreven omvang van vijf personen heeft bereikt, zij het dat twee daarvan nog niet voldoen aan de voorwaarde dat ze geen familie van elkaar zijn!

Speciale hulp hebben we verder ondervonden van Ria van Eck bij het sorteren van de binnengekomen schoenen en kleren, en van Willem de Groot en Urmila Manniesing bij het instandhouden en het beheren van de website, en het electronisch versturen van dit verslag aan degenen die de wens daartoe te kennen hebben gegeven.

Onze registratie van deze wens, die ons via uiteenlopende wegen ter kennis is gebracht, is niet waterdicht. Wie dit nu op papier ontvangt terwijl hij het liever op het scherm krijgt, verzoeken we, dit te laten weten. Omgekeerd is even welkom degene die het nu electronisch krijgt terwijl hij eigenlijk toch liever papier leest.

Tenslotte

Onze dank jegens alle genoemden, maar ook jegens de vele hier niet bij name genoemden die ons bescheiden, maar voor de ontvangers levensgrote werk mogelijk maken door er aan deel te nemen, is diepgevoeld. We gaan maar gewoon door met onze steun aan dit lokale huis in het epicentrum van de aids-epidemie, dat geen andere steun ontvangt van overheidswege of van de internationale instellingen, op de basis van jullie vertrouwen in ons, het onze in Zoe, en het hare in Deborah.

Een hartelijke groet van

Ben en Mieke

PS. Nog dezelfde drie huishoudelijke punten als vorig jaar.

1. Voor de bijlage met de samenvatting accountantsrapport en jaarrekening 2006 zie ommezijde.
2. Het postbankrekeningnummer van de stichting is onveranderd 4263322 ten name van Stg Deborafonds (zonder h) te Loenen a/d Vecht; en wie de Rabobankrekening gebruikt mag dat als voorheen blijven doen.
3. Graag herhalen we, dat als je ooit hoort van mensen die Zambia gaan aandoen en die genegen zijn met ons contact te hebben, we daar heel graag van horen.

Jaarverslag 2006 Stichting Deborafonds: bijlage.

Accountantsrapport en Jaarrekening (samenvatting). NB: dit verslag gaat vergezeld van de mededeling, dat de stichting op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant, en een accountantsverklaring derhalve ontbreekt.

1. Balans per 31 december 2006. Activa: liquide middelen 4.076 (31-12-2005: 1.594).
Passiva: reserves 4.076 (31-12-2005: 1.594).
2. Winst- en verliesrekening 2006 Netto omzet: 6.049
Kosten 3.600
Bedrijfsresultaat 2.449
Rente 32
Resultaat 2.481

Toelichting op de activa Liquide middelen: Rabobank 2.634 (31-12-2005: 418).
Postbank 1.442 (31-12-2003: 1.549).
Totaal 4.076
Toelichting op de passiva Reserves begin boekjaar: 1.595
Resultaat 2.481
Reserves einde boekjaar 4.076

Voor de volledigheid, en voor wie dat makkelijker mocht kunnen lezen, misschien alleen al omdat het bovenstaande in andere termen is vervat dan vorig jaar, voegen we toe het overzichtje dat we zelf hebben ingeleverd en waarop deze stukken zijn gebaseerd:

saldo Rabobankrekening 31/12/05 418,45
in (giften) 1383,97
in (rente) 31,56
in (van Postbankrekening) 1000
uit (naar Postbankrekening) 200
saldo Rabobankrekening 31/12/06 2633,98

saldo Postbankrekening 31/12/05 1176,24
in (giften) 4665,31
in (rente) 0
in (van Rabobankrekening) 200
uit (van Rabobankrekening) 1000
uit (overgemaakt naar Chilenje) 3600
saldo Postbankrekening 31/12/06 1441,55

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.